utorok 19. januára 2016

Činný vs Trpný rod

1. Činný rod - používa sa, keď podmet vety vykonáva danú činnosť
napr. I make a cake. (Robím koláč)

2. Trpný rod - používa sa, keď podmet vety nevykonáva činnosť, ale daná činnosť je "vykonávaná" podmetu.
napr. A cake is made. (Koláč je robený)

Tvorí sa pomocou slovesa "TO BE", ktoré je potrebné dať do správneho času (A cake is being.., A cake will be..., A cake was...) a TRPNÉHO PRÍČASTIA hlavného slovesa vety (Past Participle - done, gone, built, delivered...).

Na obrázku sú uvedené príklady ďalších časov a modálnych slovies.


Kedy sa trpný rod používa?

Všeobecne sa trpný rod používa. keď chceme upriamiť pozornosť na osobu alebo predmet ovplyvnený akciou. Ide najmä o týchto 5 prípadov:

1. keď nevieme, kto vykonáva danú činnosť
napr. This poem was written 200 years ago, but the author is uknown.

2. keď nie je podstatné, kto vykonáva danú činnosť.
napr. Many new buildings will be built in this area.

3. keď nechcete prezradiť, kto vykonáva danú činnosť.
napr. The window was broken.

4. keď hovoríte všeobecný fakt.
napr. Rules are made to be broken.

5. vo vedeckých článkoch a správach z vedeckých výskumov.
napr. The sodium hydroxide was dissolved in water.

_________