štvrtok 23. apríla 2015

Časté chyby našich študentov: Stupňovanie prídavných mien

STUPŇOVANIE PRÍDAVNÝCH MIEN (Comparative and Superlative)

Na hodinách angličtiny sa u našich študentov často stretávame s problémami pri stupňovaní prídavných mien. Ako je to teda správne?

Takisto ako je v slovenčine nesprávne povedať "Hovorím po anglicky viac lepšie ako ty.", ani v angličtine nie je správne povedať "I speak English more better than you do". Samotné slovo "better" je už druhým stupňom od slov "good" a "well".

Pravidlá stupňovania v angličtine

  • Jednoslabičné slová (napr. short, nice, tall) priberajú prípony "-er" (druhý stupeň) a "-est" (tretí stupeň), napríklad:
short - shorter - the shortest
nice - nicer - the nicest

Medzi bežné nepravidelné slová v angličtine zaraďujeme napríklad:
good - better - the best
bad - worse - the worst
far - farther - the farthest
little (málo) - less - the least
many / much - more - the most

  • Troj- a viacslabičné slová (interesting, beautiful, terrible)  priberajú slovo "more" (druhý stupeň) a "most" (tretí stupeň), napríklad: 
interesting - more interesting - the most interesting
beautiful - more beautiful - the most beautiful
terrible - more terrible - the most terrible
  • Dvojslabičné slová (boring, modern, clever) sa delia na dve skupiny

- tie, čo priberajú "more" a "most": platí pri väčšine prídavných mien (často majú dôraz na prvej slabike), napríklad:

modern - more modern - the most modern
colorful - more colorful - the most colorful
boring - more boring - the most boring

- tie, čo priberajú "-er" a "-est": pri prídavných menách, ktoré končia na "-er","-le", "-ow", "-y"

clever - cleverer - the cleverest
simple - simpler - the simplest
narrow - narrower - the narrowest
happy - happier - the happiest

pozn. pri stupňovaní prídavných mien končiacich na "-y" sa "y" mení na "i".


A teraz si môžete precvičiť stupňovanie prídavných mien v angličtine v nasledujúcom cvičení:

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára