pondelok 4. augusta 2014

The Earth is full

Tip: Učte sa prekladaním textov z novín, pesničiek, filmov.


The Earth is full

You really do have to wonder whether a few years from now we’ll look back at the first decade of the 21st century — when food prices spiked, energy prices soared, world population surged, tornados plowed through cities, floods and droughts set records, populations were displaced and governments were threatened by the confluence of it all — and ask ourselves: What were we thinking? How did we not panic when the evidence was so obvious that we’d crossed some growth/climate/natural resource/population redlines all at once?
Skutočne sa budeme diviť, ak sa za niekoľko rokov od tejto chvíle pozrieme späť na prvé desaťročie 21. storočia - kedy sa cena potravín vyhrotila, ceny energií stúpli, svetová populácia narástla, vyleteli ceny potravín, tornáda sa predrali cez mestá, záplavy a suchá dosiahli rekord, obyvateľstvo bolo presídlené a vlády boli ohrozené na sútoku toho všetkého - a opýtajte sa sami seba: Čo sme si mysleli? Ako sme neprepadli panike, keď bol dôkaz taký zrejmý, že sme prekročili určitý rast / klímu / prírodné zdroje / populačnú hranicu a to všetko naraz?

“The only answer can be denial,” argues Paul Gilding, the veteran Australian environmentalist-entrepreneur, who described this moment in a new book called “The Great Disruption: Why the Climate Crisis Will Bring On the End of Shopping and the Birth of a New World.” “When you are surrounded by something so big that requires you to change everything about the way you think and see the world, then denial is the natural response. But the longer we wait, the bigger the response required.”
"Jediná odpoveď môže byť popieranie" tvrdí Paul Gilding, veterán Austrálčan ekológ-podnikateľ, ktorý popísal tento okamih v novej knihe s názvom "Veľký rozvrat: Prečo klimatická kríza prinesie koniec nakupovania a zrodenie Nového sveta. " "Keď ste obklopení niečím takým veľkým, že to od vás vyžaduje, aby ste kompletne zmenili spôsob myslenia a pohľad na svet, potom je odmietnutie prirodzená reakcia. Ale čím dlhšie budeme otáľať, tým väčšia bude požadovaná odpoveď. "

Gilding cites the work of the Global Footprint Network, an alliance of scientists, which calculates how many “planet Earths” we need to sustain our current growth rates. G.F.N. measures how much land and water area we need to produce the resources we consume and absorb our waste, using prevailing technology. On the whole, says G.F.N., we are currently growing at a rate that is using up the Earth’s resources far faster than they can be sustainably replenished, so we are eating into the future. Right now, global growth is using about 1.5 Earths. “Having only one planet makes this a rather significant problem,” says Gilding.
Gilding cituje prácu Global Footprint Network, alianciu vedcov, ktorí spočítali koľko "planét Zem" potrebujeme pre udržanie našej súčasnej úrovne rastu. GFN meria, koľko pôdy a vodné plochy budeme potrebujeme na výrobu zdrojov, ktoré konzumujeme a absorbciu nášho odpadu, využívaním prevládajúcej technológie. V celku, GFN tvrdí, že v súčasnosti rastieme takým tempom, že využívame prírodné zdroje Zeme ďaleko rýchlejšie, než môžu byť udržateľným spôsobom obnovené, a tak sa prejedáme do budúcnosti. Práve teraz, globálny rast je úrovni asi 1,5 Zeme. "Mať len jednu planétu vytvára výraznejší problém," hovorí Gilding.This is not science fiction. This is what happens when our system of growth and the system of nature hit the wall at once. While in Yemen last year, I saw a tanker truck delivering water in the capital, Sana. Why? Because Sana could be the first big city in the world to run out of water, within a decade. That is what happens when one generation in one country lives at 150 percent of sustainable capacity.
To nie je sci-fi. To je to, čo sa stane, keď náš systém rastu a našej povahy odrazu udrie do steny. Minulý rok som v Jemene videl cisterny dodávať vodu v hlavnom meste Sana. Prečo? Pretože Sana by mohlo byť prvé veľké mesto na svete, ktoré vyčerpá vodu, do desiatich rokov. To je to, čo sa stane, keď jedna generácia v jednej krajine žije na 150 percent udržateľnej kapacity.

“If you cut down more trees than you grow, you run out of trees,” writes Gilding. “If you put additional nitrogen into a water system, you change the type and quantity of life that water can support. If you thicken the Earth’s CO2 blanket, the Earth gets warmer. If you do all these and many more things at once, you change the way the whole system of planet Earth behaves, with social, economic, and life support impacts. This is not speculation; this is high school science.”
"Ak vyrúbeš viac stromov ako vyrastie, vyťažíš všetky stromy," píše Gilding. "Ak vložíš ďalší dusík do vodného systému, môžeš zmeniť typ a množstvo života, ktoré môže voda podporiť. Ak sa zhustí pokrývka Zemskej CO2, Zem sa oteplí. Ak všetky tieto a mnoho ďalších vecí urobíš naraz, zmeníš spôsob, akým sa celý systém planéty Zem chová, so sociálnymi, ekonomickými a život podporujúcimi dopadmi. Toto nie je špekulácia, to je stredoškolská veda ".

It is also current affairs. “In China’s thousands of years of civilization, the conflict between humankind and nature has never been as serious as it is today,” China’s environment minister, Zhou Shengxian, said recently. “The depletion, deterioration and exhaustion of resources and the worsening ecological environment have become bottlenecks and grave impediments to the nation’s economic and social development.” What China’s minister is telling us, says Gilding, is that “the Earth is full. We are now using so many resources and putting out so much waste into the Earth that we have reached some kind of limit, given current technologies. The economy is going to have to get smaller in terms of physical impact.”
Toto je tiež aktuálna záležitosť. "V priebehu tisícov rokov čínskej civilizácie konflikt medzi ľudstvom a prírodou nikdy nebol taký vážny, ako je tomu dnes," vyhlásil čínsky minister životného prostredia, Zhou Shengxian. Nedávno povedal: "Vyprázdňovanie, poškodzovanie a vyčerpávanie zdrojov a zhoršovanie ekologického prostredia sa stáva úzko profilové a vážnou prekážkou pre národno hospodársky a sociálny rozvoj." To, čo Čínsky minister hovorí, tvrdí Gilding, je to, že "Zem je plná. Využívame toľko zdrojov a vkladáme toľko odpadu do zeme, že sme dosiahli hranicu vzhľadom k súčasným technológiám. Ekonomika sa bude musieť zmenšiť, pokiaľ ide o fyzický vplyv. "

We will not change systems, though, without a crisis. But don’t worry, we’re getting there.
Hoci bez krízy systém nezmeníme. Ale nebojte sa, my sa tam dostaneme.

We’re currently caught in two loops: One is that more population growth and more global warming together are pushing up food prices; rising food prices cause political instability in the Middle East, which leads to higher oil prices, which leads to higher food prices, which leads to more instability. At the same time, improved productivity means fewer people are needed in every factory to produce more stuff. So if we want to have more jobs, we need more factories. More factories making more stuff make more global warming, and that is where the two loops meet.
V súčasnosti sme chytení do dvoch slučiek: Jednou z nich je populačný rast a ďalšie globálne otepľovanie, ktoré spolu tlačia ceny potravín nahor; rastúce ceny potravín spôsobuje politická nestabilita na Blízkom východe, čo vedie k vyšším cenám ropy, čo vedie k vyšším cenám potravín , čo vedie k väčšej nestabilite. V rovnakom čase zvýšená produktivita znamená menej ľudí potrebných v každej továrni na výrobu viac vecí. Takže ak chceme mať viac pracovných miest, potrebujeme viac tovární. Viac tovární vyrábajúcich ďalšie veci spôsobuje väčšie globálne otepľovanie, a to je miesto, kde sa tieto dve slučky stretnú.

But Gilding is actually an eco-optimist. As the impact of the imminent Great Disruption hits us, he says, “our response will be proportionally dramatic, mobilizing as we do in war. We will change at a scale and speed we can barely imagine today, completely transforming our economy, including our energy and transport industries, in just a few short decades.”
Ale Gliding je v skutočnosti eko-optimista. Ako nás vplyv bezprostredne blížiaceho sa Veľkého zlomu zasahuje, hovorí, "naša odpoveď bude pomerne dramatická - mobilizácia akú robíme vo vojne. Zmeniť rozsah a rýchlosť si môžeme dnes len ťažko predstaviť. Celkovú transformáciu našej ekonomiky, vrátane nášho odvetvia energetiky a dopravy, len za niekoľko desiatok rokov. "

We will realize, he predicts, that the consumer-driven growth model is broken and we have to move to a more happiness-driven growth model, based on people working less and owning less. “How many people,” Gilding asks, “lie on their death bed and say, ‘I wish I had worked harder or built more shareholder value,’ and how many say, ‘I wish I had gone to more ballgames, read more books to my kids, taken more walks?’ To do that, you need a growth model based on giving people more time to enjoy life, but with less stuff.”
Uvedomíme si, predpovedá, že spotrebiteľsky-riadený model rastu je rozbitý a musíme sa presunúť na viac šťastnejšie riadený model rastu, založený na ľuďoch pracujúcich menej a vlastniacich menej. "Koľko ľudí," pýta sa Gilding: "leží na smrteľnej posteli a hovorí: 'Kiež by som viac pracoval alebo produkoval viac hodnoty pre akcionárov,' a koľkí si hovoria, 'keby som hral viac loptové hry, čítal viac kníh mojim deťom, viac sa prechádzal? ' Urobiť to si však vyžaduje model rastu založený na poskytnutí väčšieho množstva času ľuďom užívať si život, ale s menším množstvom vecí. "

Sounds utopian? Gilding insists he is a realist.
Znie to ako utópia? Gilding trvá na tom, že je realista.

“We are heading for a crisis-driven choice,” he says. “We either allow collapse to overtake us or develop a new sustainable economic model. We will choose the latter. We may be slow, but we’re not stupid.”
"Mierime na krízou riadený výber," hovorí. "Buď povolíme kolaps, ktorý nás predbehne alebo vyvinieme nový, udržateľný hospodársky model. Vyberieme si to druhé. Môžeme byť pomalí, ale nie sme hlúpi. "

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára