pondelok 4. augusta 2014

Telephone conversation

 1. Before you call to your business partner, do not forget to check their office hours.
 2. The call should be polite and friendly.
 3. Be careful with pronunciation of the name of the company and the person you are calling (people are very sensitive to their names).
 4. Every time you telephone remember the name of the person you are talking to and call them by their name as often as possible.
 5. Do not use slang language or abbreviations.
 6. If you call to a partner you know, do not forget to ask them: "How are you?"
 7. Whatever you need to spell, use the official P.O. alphabetical code.
 8.  P.O. alphabetical code:
  Amsterdam, Baltimore, Casablanca, Denmark, Edison, Florida, Gallipolli, Havana, Italy, Jerusalem, Kilogram, Liverpool, Madagascar, New York, Oslo, paris, Quebec, Roma, Santiago, Tripoli, Upsala, Valencia, Washington, Xantippe, Yokohama, Zurich.
 9. When you have to write a short memoranda, do not forget to write the following information:

  • The receiver's name. Use courtesy titles (Mr., Mrs., Miss, Ms., Dr. or Prof.) with the names of people if you would normally use these titles when talking to them.
  • Date.
  • Time, marking a.m. or p.m. to avoid confusion.
  • The message written clearly and concisely.
  • The name of person who took the message.

 10. How to spell numbers:

  • The numeral 0 is pronounced as the letter O.
  • In England numbers are read out two at a time (in the US, numbers are read out individually.)
  •       36 42 14  three six - four two - one four
         34 22 19  three four - double two - one nine
         32 21 10  three two - two one - one O
  • When the last two numbers are 00, they are pronounced "hundred".
  • 736-0400 seven-three-six O-four hundred

Telefonický hovor

 1. Skôr ako zatelefonujete obchodným partnerom do zahraničia, je potrebné overiť si ich pracovnú domu.
 2. Telefonát by mal byť zdvorilý a takpovediac s úsmevom.
 3. Dôležitá je správna výslovnosť mien spoločností a osôb (ľudia sú veľmi citliví na svoje meno).
 4. Vždy, keď telefonujete, pamätajte si meno osoby, s ktorou hovoríte a oslovujte ju menom tak často, ako to len pôjde.
 5. Nepoužívajte slang alebo skratky.
 6. Ak voláte partnerovi, ktorého už poznáte, nezabudnite sa opýtať: "Ako sa máte"?
 7. Ak potrebujete hláskovať, používajte medzinárodnú telefónnu hláskovaciu abecedu.
 8. Medzinárodná hláskovacia abeceda:
  Amsterdam, Baltimore, Casablanca, Denmark, Edison, Florida, Gallipolli, Havana, Italy, Jerusalem, Kilogram, Liverpool, Madagascar, New York, Oslo, paris, Quebec, Roma, Santiago, Tripoli, Upsala, Valencia, Washington, Xantippe, Yokohama, Zurich.
 9. Ak si musíte zapísať odkaz, nezabudnite si poznačiť tieto informácie:

  • Komu je odkaz určený. Použite zdvorilé oslovenie (pán, pani, slečna, Dr., Prof.) u mien, ak ich pri rozhovore s nimi používate.
  • Dátum.
  • Čas, poznačte dopoludnie či odpoludnie, aby ste predišli nedorozumeniam.
  • Odkaz píšte jasne a stručne.
  • Pripíšte meno osoby, ktorá odkaz prijímala.

 10. Ako čítať čísla:

  • číslo 0 sa vyslovuje ako písmeno O.
  • V anglicku sú čísla čítané po dvoch (v Amerike sú čísla čítané individuálne.)
  •       36 42 14
         34 22 19
         32 21 10
  • Ak posledné dvojčíslie je 00, potom sa vyslovuje ako "sto".
  • 736-0400
  •  

Useful phraseology  (užitočná frazeológia)  >>

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára