utorok 5. augusta 2014

How to learn any language

I have a hard time remembering some words. What should I do?

Use mental "hooks". These are little drawings you make in your mind to hang the new word somewhere in your mind where it will stick.
For example, if you were to learn the spanish word embarazada (pregnant), you might think of a woman which is embarassed by her protruding belly as she walks the streets.
Or to learn russian for often,tchyasta, you might feature a young lady who when asked if she is chast, answers, tchyasta.
Sometimes you just can't remember words until you make such a figure, and then you can't forget them. The beautiful thing is that after some time you forget the figure (the hook), but the word stays.

Ťažko si pamätám slovíčka. Čo by som mal urobiť?

Použite tzv. mentálne „háky“. Tieto malé kresby, ktoré si vytvoríte vo vašej mysli „zavesia“ nové slovíčko v pamäti, kde bude držať.
Napríklad, ak ste sa učili španielske slovo „embarazada“ (tehotná), môžete si predstaviť ženu, ktorá je v rozpakoch (embarrass) kvôli jej vyčnievajúcemu bruchu ako sa prechádza po uliciach.
Alebo sa naučiť  po rusky slovo „často“, (часто – tchyasta), môžete si predstaviť mladú dámu, ktorej sa pýtajú, či je chast (cudná), odpovie, tchyasta.
Niekedy si proste nemôžete spomenúť na slová, kým si vytvoríte postavu, a potom na ne nemôžete zabudnúť. Krásna vec je, že po nejakej dobe zabudnete na obrázok (hák), ale slovo zostane.

Flash cards

Learning vocabulary in a new language takes time. Now there is no law that says you cannot study vocabulary efficiently in the time you have available. Use flash cards. You can buy them ready-made or make them using your computer or just plain paper.
The trick is to take them with you everywhere you go so that you can study vocabulary whenever you have 30 seconds available. No need to put aside an hour of peace and quiet to study vocabulary. Save that for listening to tapes.

Memorovacie karty

Učenie sa slovnej zásoby v novom jazyku nejakú dobu trvá. Neexistuje nič, čo by hovorilo, že nemôžete študovať slovnú zásobu efektívne v čase, keď ho máte k dispozícii. Používajte memorovacie karty. Môžete si ich kúpiť hotové alebo ich vyrobiť pomocou počítača alebo len na bežnom papieri.
Trik je v tom, nosiť ich so sebou všade, kam idete, takže môžete študovať slovníčka, kedykoľvek budete mať k dispozícii 30 sekúnd. Nepotrebujete hodinu pokoja na štúdium slovnej zásoby. Uchovajte si ju na počúvanie nahrávok.

Phrasebook

If you plan to use the language actively for practical purposes (i.e. while travelling), a phrasebooks is handy. If you have to wait until you master enough grammar and vocabulary to try and cook your own phrases, that can take some time. You can save time with a phrasebook.
Good phrasebooks have useful phrases, not "Waiter there is a fly in my soup" phrases. They should also include pronunciation, if possible using sounds from your native language to translate approximatively sounds in the target language.

Kniha fráz

Ak plánujete používať jazyk aktívne pre praktické účely (napr. na cestách), konverzačná príručka je šikovná. Kým musíte čakať až zvládnete gramatiku a slovnú zásobu, pokúšať sa uvariť svoje vlastné vety, môže to trvať dlhšiu dobu. Môžete si ušetriť čas knihou fráz.
Dobré knižky obsahujú užitočné frázy, nie frázy typu "čašník, mucha  je v mojej polievke". Mali by zahŕňať aj výslovnosť, pokiaľ možno s použitím zvukov z vášho rodného jazyka preložené v približnom znení do cieľového jazyka.

Manual

This one of these books that teach you the language from scratch, lesson after lesson. That is where you will learn about the target language grammar. Grammar books proper are not so useful for the beginner, as they do not prioritize the material and go into too many details. There are good manuals and bad ones. In case of doubt, do not trust the best-selling list of Amazon nor what the bookseller says.
Trust only advice from people who did study successfully the language on their own. The only thing you can be sure about best-selling books is that they sell well, not that they are any good for your purpose. The vast majority of the people who buy these books will never finish learning the language anyway.

Manuál

Jedna z kníh, ktoré vás naučí jazyk od začiatku, hodinu po hodine. Je to miesto, kde sa zoznámite s gramatikou cieľového jazyka. Gramtické príručky, knihy nie sú tak užitočné pre začiatočníkov, pretože neuprednostňujú materiál a idú do príliš mnohých detailov. Existujú dobré návody a tie zlé. V prípade pochybností, nedôverujte najpredávanejším titulom Amazonu, ani to, čo hovorí kníhkupec.
Verte len radám od ľudí, ktorí študovali jazyk úspešne na vlastnú päsť. Jediné, čím si môžete byť istí o najpredávanejších kihách je, že sa predávajú dobre, nie, že sú vhodné pre vaše účely. Drvivá väčšina ľudí, ktorí kupujú tieto knihy nikdy nedokončia výučbu jazyka tak ako tak.

Good dictionary

Yes, a good one. You'd be surprised at the crap people dare to sell. And dare to buy. The dictionary you want should be English-Target Language and Target Language-English. If your mother tongue is not English, use one in your mother tongue, no matter how well you think you speak English. If you can compare several dictionaries, look up the same rare word in all of them.
Take the one that gives you the longest definition, if possible with examples, pronunciation and idiomatic expressions. If you buy only one dictionary, you must make sure it will contain as many words as possible back and forth. Do not buy a travel dictionary with short entries and few pages. You can always buy such a dictionary later, when you travel to the country.

Dobrý slovník

Áno, dobrý. Divili by ste sa brakom, ktoré sa ľudia odvážia predávať. A odvážia sa kúpiť ich. Slovník, ktorý by ste mali chcieť, by mal byť anglický, zacielenený na jazyk a na cieľový jazyk - angličtinu. Ak je váš materinský jazyk nie je angličtina, použite jeden vo svojom materinskom jazyku, bez ohľadu na to, ako dobre si myslíte, že hovoríte po anglicky. Ak si môžete porovnať niekoľko slovníkov, pozrite sa na rovnaké vzácne slovo vo všetkých z nich.
Vezmite si ten, ktorý vám dáva najdlhšiu definíciu, pokiaľ možno s príkladmi, výslovnosťou a idiomatickými výrazmi. Ak si kúpite len jeden slovník, musíte sa uistiť, že bude obsahovať mnoho slov, ak je to možné, tam a späť. Nekupujte cestovné slovníky s krátkymi vstupmi a niekoľkými stranami. Vždy si môžete kúpiť takýto slovník neskôr, keď cestujete do nejakej krajiny.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára