streda 6. augusta 2014

Rozumiete nemeckému textu? Otestujte sa.

Prečítajte si text a rozhodnite, či sú výroky pravdivé alebo nie.
Prajeme veľa zábavy

Funny short stories

Skvelý spôsob, ako sa zdokonaľovať v cudzom jazyku, je čítať rôzne články, príspevky na internete a pod. A aby to malo ešte väčší a najmä trvalý efekt, je ideálne, keď narazíte na vtipný text.
Nižšie nájdete linky s odkazom na on-line testy. Prečítajte si krátky a vtipný text a odpovedzte na otázky výberom z možností True / False.

Online test - Elementary - Pre-Intermediate >>
Online test - Intermediate - Upper-Intermediate >>

Predložky s 3. a 4. pádom - Nemčina

U týchto predložiek máme dve možnosti použitia. Existuje jednoduchá pomôcka, ako zistiť správny pád.

 • 3. pád sa používa v prípade, ak je možné spýtať sa na danú väzbu otázkou "KDE?" napr. vor der Schule - kde? - pred školou
 • 4. pád sa používa vtedy, keď sa na danú väzbu vieme spýtať "KAM?" napr. vor die Schule - kam? - pred školu

Predložky so 4. pádom - Nemčina

Opätovne Vám prinášame prehľad predložiek, tento krát so 4. pádom.
Okrem testu, ktorý preverí vaše vedomosti, nájdete aj link na prehladnú tabuľku so všetkými predložkami.


Predložky s 3.pádom - Nemčina

Rovnako ako v slovenčine aj v nemčine veľmi často používame predložky. Je ťažké tvoriť dlhšie vety bez ich základných znalostí.

Ako určite viete, nemčina má iba štyri pády. Nemôžete teda rovnakých spôsobom používať otázky "s kým, čím?", "o kom, o čom?" alebo "komu, čomu".

Je potrebné naučiť sa s ktorým pádom sa daná preložka spojí a následne tento pád použiť pre príslušný rod podstatného mena.

U niektorých predložiek tak dochádza k spojeniu s určitým členom:

 • an, beim, im, vom, zum = an, bei, in, von, cu + dem
 • zur = zu + der
 • ans, aufs, ins = an, auf, in + das

Spôsobové slovesá - Nemčina

Spôsobové alebo modálne sloveso je charakteristické tým, že sa väčšinou (nie však vždy) nachádza vo vete ešte s nejakým ďalším slovesom. Jeho zmyslom je vypovedať, akým spôsobom sa deje určitá vec, či je to dovolené, prikázané, zakázané a pod. V nemčine poznáme nasledujúce spôsobové slovesá:


dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen


Niekedy je medzi spôsobové slovesá mylne zaraďované aj sloveso wissen. Najskôr je to preto, že má podobné zvláštnosti v časovaní. Medzi spôsobové slovesá však skutočne nepatrí!


Phrasal verbs I.

We often use verbs with following words:

in, on, up, away, round, about, over, by, out, off, down, back, through, along, forward

So you can say look out / get on / take off / run away etc. These are phrasal verbs.We often use on/off/out etc. with verbs of movement. For example:

get on - The bus was full. We couldn't get on.
drive off - A woman got into the car and drove off.
come back - Sally is leaving tomorrow and coming back on Saturday.
turn round - When I touched him on the shoulder, he turned round.
But often the second word (on/off/out etc.) gives a special meaning to the verb. For example:

break down - Sorry I'm late. The car broke down.
look out - Look out! There's a car coming. (be careful)
take off - It was my first flight. I was nervous as the plane took off. (went into the air)
get on - How was the exam? How did you get on? (How did you do?)
get by - My French isn't very good, but it's enough to get by. (manage)
Sometimes a phrasal verb is followed by a preposition. For example:

phrasal verb - preposition - example
run away - from - Why did you run away from me?
keep up - with - You're walking too fast. I can't keep up with you.
look up at - We looked up at the plane as it flew above us.
look forward - to - Are you looking forward to your holiday?
Sometimes a phrasal verb has an object. Usually there are two possible positions for the object.
I turned on the light. / I turned the light on.
If the object is a pronoun (it/them/me/him etc.), only one position is possible:
I turned it on. (not I turned on it)

For and Since

We use for and since to say how long something has been happening.

We use for + a period of time (two hours, six weeks etc.):

I have been waiting for two hours.
for
 • two hours
 • a long time
 • a week
 • 20 minutes
 • years

Sally has been working here for six months. (not since six months).
I haven't seen Tom for three days.(not since three days).

We use since + the start of a period (8 o'clock, Monday, 1999 etc.):

I have been waiting since 8 o'clock.
since
 • 8 o'clock
 • April
 • Monday
 • 1999
 • we arrived

Sally has been working here since April. (= from April until now).
I haven't seen Tom since Monday. (= from Monday until now).It is possible to leave out for (but not usually in negative sentences):
- They've been married (for) ten years. (with or without for)
- They haven't had a holiday for ten years. (you must use for)


We do not use for + all... (all day / all my life etc.):
- I've lived here all my life. (not all for my life)


Rozkazovací spôsob - Nemčina

V nemčine použijeme sloveso s koncovkou - e, ak dávame príkaz jednej osobe:
mach -e! (urob!)

Ak chceme rozkázať viacerým osobám, použijeme sloveso s koncovkou - t:
mach -t! (urobte!)

V niektorých slovesách sa koncovka - e nepoužíva. Keďže jazyk sa stále vyvíja, u väčšiny slovies ju preto vynechávame. Nevyhnutné je použiť ju len u slovies končiacich sa na - d, - t, - ig, - n, -m.

Einladen (pozvať) – Lade ihn auch ein! Jeho tiež pozvi!

Warten (čakať) – Warte! Počkaj! / Čakaj!

Entschuldigen (ospravedlniť) - Entschuldige, bitte! Prepáč, prosím!

Lernen (učiť sa) – Lerne fleissig! Usilovne sa uč!

Atmen (dýchať) – Atme tief! Dýchaj zhlboka!

Have to and Must

I have to do something = it is necessary to do it., I am obliged to do it.

 • You can't turn right here. You have to turn left.
 • I have to wear glasses for reading.
 • George can't come out with us this evening. He has to work late..

We use do /does/did in questions and negative sentences (for the present and past simple):

 • What do I have to do to get a new driving licence? (not What have I to do?)
 • Karen doesn't have to work Saturday. (not Karen hasn't to)
 • Why did you have to leave early?

Must is similar to have to:

 • It's later than I thought. I must go. or I have to go.

You can use must to give your own opinion (for example, to say what you think is necessary, or to recommend someone to do something). Have to is also possible:

 • I haven't spoken to Sue for ages. I must phone her. (= I say this is necessary)
 • Mark is a really nice person. You must meet him. (I recommend this)

You cannot use must to talk about the past:

 • We had to leave early. (not we must)

Modalverben (Modálne slovesá) - Nemčina

V nemčine rozoznávame šesť modálnych slovies: dürfen, können, mögen, müssen, sollen a wollen. Vyjadrujú chuť, vôľu, schopnosť alebo nevyhnutnosť činiteľa konať dej.

 • dürfen: smieť
 • können: môcť, vedieť (mať nejakú schopnosť alebo zručnosť)
 • mögen: mať rád
 • müssen: musieť
 • sollen: mať povinnosť
 • wollen: chcieť

Predložky - Nemčina

V nemčine poznáme nasledujúce skupiny predložiek:
 • predložky s 3. pádom
 • so 4. pádom
 • s 3. a 4. pádom
 • s 2. pádom
 • s 2. a 3. pádom
Predložky sa pevne viažu so svojím pádom bez ohľadu na pád v slovenčine
Dôležité je naspamäť sa naučiť predložky s príslušným pádom. Nie je to tak zložité, ako sa môže na prvý pohľad zdať.

Ako vieme, kedy použiť 3. a kedy 4. pád????
Položíme si jednoduchú otázku – kde? (wo?) 3. pád (vyjadruje polohu a miesto)
kam? (wohin?) 4. pád (vyjadruje pohyb, smer)
v škole – kde (som)? – in der Schule
do školy? – kam (idem)? – in die Schule

Passive I.

When we use an active verb, we say what the subject does:

My grandfather was a builder. He built this house in 1935.
It's big company. It employs too hundred people.

When we use a passive verb, we say what happens to the subject:

This house is quite old. It was built in 1935.
Two hundred people are employed by the company.

When we use the passive, who or what caused the action is often unknown or unimportant:

A lot of money was stolen in the robbery. (somebody stole it, but we don't know who)
Is this room cleaned every day? (does somebody clean it? - it's not important who)

If we want to say who does or what causes the action, we use by ...

This house was built by my grandfather.
Two hundred people are employed by the company.

Prepositions of Time

 • Do you think we will go to Jupiter in the future?
 • I have a meeting at 9am.
 • The shop closes at midnight.
 • Jane went home at lunchtime.
 • In England, it often snows in December.
 • There should be a lot of progress in the next century.
 • Do you work on Mondays?
 • Her birthday is on 20 November.
 • Where will you be on New Year's Day?

Preposition III

On-line test zameraný na precvičenie použitia anglických predložiek.

Preposition II

Ďalší test zameraný na precvičenie použitia anglických predložiek v praxi.

Preposition I

V najnovších online testoch sme sa zamerali na použitie predložiek ako sú on, at, in, for, since a ďalšie. Mnohým študentom práve použitie predložiek robí problém a často sa mýlia.

Nasledujúce štyri on-line cvičenia sú odstupňované podľa náročnosti. Jedno z nich je venované použitiu časových predložiek.

Must / Mustn't / Needn't

Aj vám občas robí problém zorientovať sa, kedy použiť Mustn't a kedy Needn't ?
must = musíš, avšak mustn't = nesmieš. Naproti tomu needn't znamená nemusíš.

Zdá sa vám to chaotické? Aby ste si zvykli na použitie týchto slovies, pripravili sme pre vás online cvičenie. Naučte sa ich používať vo vetách a nebudete sa viac mýliť.

Must - You must do something = it is necessary that you do it:
 • Dont't tell anybody what I said. You must keep it a secret.

Mustn't - You mustn't do something = it is necessary that you do not do it (so don't do it)
 • You must keep it a secret. You mustn't tell anybody else. (=don't tell anybody else)

Needn't - You needn't do something = you don't need to do it (but you can if you like):
 • We've plenty of time. We needn't hurry. (=it is not necessary to hurry).

May a Can

Viete, kedy použiť vo vete či otázke May a kedy Can? Čo vyjadruje Can a čo May?
Základná definícia je pomerne jednoduchá.

Can patrí medzi najbežnejšie používané modálne slovesá v angličtine. Vyjadrujete ním nejakú schopnosť, požiadavku alebo príležitosť.

May používame, keď hovoríme o možnej udalosti, alebo keď chceme požiadať o dovolenie (povolenie).

Viac sa dozviete v našej video prezentácii. Video nájdete po kliknutí
na tento link >>

utorok 5. augusta 2014

Verb + object + to II

V predchádzajúcom on-line teste sme sa zamerali na použitie vetnej konštrukcie v nasledujúcom zložení: sloveso + predmet + to (We expected Dan to be late.)
Dnes budeme v tejto téme pokračovať. Všimnite si však ďalší spôsob ako vyjadriť tú istú vec. Obzvlášť po použití rád (advise), odporúčaní (recommend) a povolení (allow). Najlepšie si to ukážeme na príkladoch:

verb + -ing (without an object)
I wouldn't advise/recommend staing in that hotel.
They don't allow parking in front of the building.


verb + object + to ...
I wouldn't advise/recommend anybody to stay in that hotel.
They don't allow people to park in front of the building.


Pozrite si aj príklad s použitím (be) allowed (passive)
Parking isn't allowed in front of the building.
You aren't allowed to park in front of the building.


Verb + object + to

V ďalšom on-line teste sme sa zamerali na použitie vetnej konštrukcie v nasledujúcom zložení: sloveso + predmet + to (We expected Dan to be late.)

Pozrite sa na tieto príklady:
Do you want me to come with you? (not Do you want that I come).
Would you like me to wait?
They invited him to stay with them.


Za týmito slovesami nasleduje to .... (Infinitive): want, ask, help, would like, expect, beg, mean (=intend), would prefer. Štruktúra môže vyzerať nasledovne:

verb + to:
We expected to be late.
Would you like to go now?
He doesn't want to know.


verb + object + to:
We expected dan to be late.
Would you like me to go now?
He doesn't want anybody to know.


Tieto slovesá sa používajú v rovnakej štruktúre verb + object + to: tell, remind, force, encourage, teach, enable, order, warn, invite, persuade, get  (=persuade, arrange for)
Can you remind me to phone Sam tomorrow?
Who taught you to drive?
I didn't move the piano by myself. I got somebody to help me.
Jim said the switch was dangerous and warned me not to touch it.
I was warned not to touch the switch. (the verb is passive)


Verb + ing

V novom on-line teste sme sa zamerali na použitie slovies + ing-ovej formy (enjoy doing / stop doing ...)

Pozrite sa na tieto príklady:

I enjoy reading (not enjoy to read)
Would you mind closing the door? (not mind to close)
Chris suggested going to the cinema. (not suggested to go)


Po enjoy, mind and suggest, použijeme -ing (not to...).

Niektoré ďalšie slovesá, za ktorými nasleduje -ing: stop, postpone, admit, avoid, imagine, finish, consider, deny, risk, fancy

Suddenly everybody stopped talking. There was silence.
I'll do the shopping when I've finished cleaning the flat.
He tried to avoid answering my question.
I don't fancy going out this evening. (=I'm not enthusiastic about it)
Have you ever considered going to live in another country?


Tipy, ako sa úspešne naučiť nový cudzí jazyk

Ako sa úspešne naučiť nový cudzí jazyk

Dnes sa pozrieme na to, ako sa vyhnúť častým chybám pri učení sa cudzieho jazyka a byť úspešný. Na konci článku nájdete odporúčania na zdroje, ktoré vám pomôžu zrýchliť proces učenia sa.

Buďte konkrétny v tom, čo sa chcete naučiť

Najväčší problém je v nejasnom cieli. To spôsobuje, že ľudia skončia skôr, ako v skutočnosti začnú. poviete si len: "Chcem sa naučiť sa po anglicky / španielsky / nemecky" bez akejkoľvek perspektívy. Čo však znamená učiť sa angličtinu? Naučiť sa ju, aby ste zneli ako rodený hovorca? Vedieť si objednať jedlo? Vedieť písať? A do kedy?

Čo skutočne potrebujete, je byť čo najkonkrétnejší vo vašich cieľoch. A urobiť niečo dosiahnuteľné v priebehu niekoľkých mesiacov.

Čo tak stanoviť si za cieľ vedieť konverzovať v priebehu šiestich mesiacov? Alebo sa opýtať na smer do troch týždňov? Prípadne hovoriť o vašom živote a vašej práci za dva mesiace? A čo tak objednať si jedlo na konci tohto mesiaca? Môžete si stanoviť akýkoľvek cieľ na obdobie niekoľkých mesiacov. Vždy je to lepšie, ako pracovať bez dobrého plánu. Buďte konkrétny a realistický o tom čo a kedy chcete dosiahnuť.

Prestaňte na to myslieť akademicky – Jediná chyba je nerobiť nič

Jazyk nie je akademická skúška, ktorou si môžete prejsť alebo v nej zlyhať, ale prostriedkom komunikácie. Neexistuje tu preto žiadny "neúspech", len rôzne stupne úspechu, kedy môžete tento jazyk použiť. Nesnažte sa o dokonalosť. Dokonca aj malý úspech, keď si viete objednať obed, aj keď so zlou gramatikou a s použitím správnych slov, je niečo, na čo môžete byť právom hrdý.

Sústreďte sa na priority

Raz, ak máte poriadny plán toho, kde sa chcete dostať a kedy, je dôležité sústrediť váš čas a energiu na to, kde ležia vaše priority. Toto je dôvod, prečo nie je jednoducho možné opísať „dokonalý spôsob“ učenia sa akéhokoľvek cudzieho jazyka, ktorý by sedel každému.

Ste nadšenec pre literatúru, čítanie komiksov, sledovanie filmov, písanie listov, alebo Vás zaujíma gramatika? Využite to vo svoj prospech! Pozrite si obľúbený film v angličtine, na internete nájdete mnoho kníh a komiksov v cudzom jazyku. Ponorte sa do toho a učenie bude zábavnejšie a jednoduchšie.

Odporúčanie pre tých s prioritou naučiť sa rozprávať

Ak je váš hlavnou prioritou naučiť sa hovoriť, potom prosím, nezamykajte sa v izbe so zaprášenými starými knihami. Musíte hovoriť s reálnymi ľuďmi práve teraz, a ideálne každý deň po dobu najmenej pol hodiny. Čokoľvek iné čo robíte, by malo slúžiť hlavnému účelu, príprave pre tieto komunikačné stretnutia.

Ak nie ste v zahraničí práve teraz, alebo nemáte prístup k niekomu, s kým by ste mohli konverzovať, dva úplne bezplatné zdroje, ktoré vám pomôžu sú italki a Verbling. Italki umožňuje komunikovať v cudzom jazyku s kýmkoľvek na svete. Verbling vám umožní konverzovať s native speakrom prostredníctvom live videa v reálnom čase.

Pamätajte si: pretože sa učíte, je v poriadku robiť chyby! V skutočnosti by ste mali prijať fakt, že chyby robiť budete. Ide o základnú súčasť učenia sa akéhokoľvek jazyka.
Odporúčanie pre tých s prioritou naučiť sa rozprávať

 • Anki - flashcard aplikácia pre iPhone a Android. Program, ktorý pomáha ľahšie si veci zapamätať.
 • Memrise - slovníky na tejto stránke obsahujú pamäťové podnety, triky a mnemotechnické pomôcky. Bude oveľa menej pravdepodobné, že zabudnete nové slovíčka.
 • Vyskúšajte požiadaťlanguage learning forum o tip na najlepší spravodajský server alebo blog pre jazyk alebo dialekt, o ktorý sa najviac zaujímate.

Ako sa učiť jazyk prostredníctvom interakcie

Ako často sme začínali učiť sa cudzí jazyk výberom učebnice a čítaním všetkých tých gramatických pravidiel a slovíčok naspamäť? Možno to nie je univerzálny prístup, ale ak ste gramatický nadšenec, alebo jednoducho logicky uvažujúci študent, potom by ste mali vedieť, o čom hovorím. Učenie sa gramatiky a zoznamu slovíčok je skutočne uspokojujúce - ak sú tam pravidlá, je to niečo určité a nemenné (samozrejme sú aj výnimky).

Avšak, akonáhle budete mať všetky gramatické pravidlá uložené v pamäti, rovnako ako veľký počet slov, nie je ťažké si uvedomiť nezmyselnosť toho, čo ste robili, najmä keď budete čeliť potrebe objednať si jedlo v reštaurácii v cudzej krajine, alebo keď sa jednoducho ocitnete v situácii, kedy musíte viesť jednoduchú konverzáciu s rodeným hovorcom (native speaker).

Keď používame cudzí jazyk, nemali by sme zabúdať na dôležitosť interakcie, teda počas písania či rozprávania s native speakrom. Existuje mnoho dôvodov, prečo by sme mali stráviť aspoň 80% času, ktorý venujeme učeniu sa jazyka práve týmto aktivitám:

 • Jedným z veľmi jednoduchých dôvodov je, že tým, že rozprávame a píšeme často, zvyšujeme plynulosť našej reči. Pomocou rovnakých štruktúr opakovaných mnoho krát, získavame tendenciu reč si osvojovať.
 • Počas interakcie s niekým v cudzom jazyku, vytvárame vedľajšie návyky, inak povedané, učíme sa podvedome. Úpravy robíme počas rozhovoru rovnako, ako poskytujeme dôkaz o našich chybách (prostredníctvom opráv a spätnej väzby), to všetko prispieva k tomuto procesu. V krátkom rozhovore, konverzácii alebo pri jednoduchom chatovaní získavame mnoho príležitostí pre vytváranie rôznych spôsobom nášho prejavu.
 • A čo viac, keď urobíme chybu a náš partner nás opraví, pravdepodobne si to zapamätáme a viac ju neurobíme. Je to preto, že sme tomu venovali pozornosť, to znamená, že sme si to všimli.

Tak prečo nezačať uvádzať to do praxe - skutočnej praxe - to, čo ste sa naučili v knihách a gramatických príručkách? Vyberte si jazykového partnera, dnes je to relatívne ľahké vďaka novým technológiám ako sú Skype, alebo si vyberte online lektora (tútora), aby ste sa nový jazyk naučili efektívne, plynulo a sebaisto prostredníctvom interakcie.

Prečo by som sa mal naučiť cudzí jazyk?

Učenie sa cudzieho jazyka zaberie čas a treba mu venovať pozornosť. Dôvody uvedené nižšie vás presvedčia, aby ste sa do učenia ponorili. Niektoré z nich sú praktické, niektoré intelektuálne a iné sentimentálne. Avšak nech budú akékoľvek, majte jasnú predstavu o tom, prečo sa učíte jazyk. Môže vám to pomôcť udržať motiváciu vášho štúdia.
Môžete žiť nový život každým jazykom, ktorým hovoríte.
Ak ovládate len jeden jazyk, žijete len raz.

Emigrácia

Ak sa presťahujte do cudzej krajiny alebo regiónu, učenie sa miestneho jazyka vám pomôže v komunikácii a integrácii do miestnej komunity. Dokonca aj keď miestny hovoria vašim jazykom (napríklad ak vašim jazykom číslo jedna je angličtina a presťahovali ste sa do Holandska), stále má veľký význam naučiť sa miestny jazyk. Ak tak urobíte, demonštrujete váš záujem a záväzok voči novej krajine.

Rodina a priatelia

Ak váš partner, príbuzní či priatelia hovoria odlišným jazykom, učenie sa ich jazyka vám uľahčí komunikáciu s nimi. Taktiež vám to poskytne schopnosť lepšie porozumieť ich kultúre a spôsobu myslenia.

Práca

Ak vaša práca zahrňuje pravidelný kontakt s ľuďmi, ktorí hovoria cudzími jazykmi a vy s nimi dokážete komunikovať v ich rodnom jazyku, prinesie vám to ich uznanie. Taktiež vám to pomôže urobiť obchod alebo vyjednať lepšie podmienky. Znalosť cudzieho jazyka zvýši vaše šance nájsť si lepšiu prácu, byť povýšený alebo presun do zámoria, či zúčastniť sa na zahraničných služobných cestách.
Mnoho po anglicky hovoriacich obchodníkov sa netrápi učením sa ďalšieho cudzieho jazyka, pretože veria, že väčšina ľudí, s ktorými robia obchod, vedia po anglicky a ak aj nie, môžu byť použití tlmočníci.
Nedostatok znalosti cudzieho jazyka stavia ľudí do nevýhody. Na stretnutiach, napríklad ľudia na druhej strane, môžu diskutovať medzi sebou v ich rodnom jazyku bez toho, aby im ostatní rozumeli a použitie tlmočníka veci spomaľuje. V akýchkoľvek situáciách po stretnutí sa budú miestny cítiť pohodlnejšie, keď použijú svoj rodný jazyk ako keď budú musieť použiť prekladateľa.

Štúdium a výskum

Informácie o predmete, o ktorý sa zaujímate, nájdete v prevažnej miere publikované v cudzom jazyku. Učením sa tohto jazyka získate prístup k týmto materiálom a umožní vám to komunikovať so spolužiakmi a výskumníkmi v tejto oblasti.

Cestovanie

Mnoho anglicky hovoriacim ľuďom sa zdá, že kdekoľvek pôjdete na dovolenku, dohovoríte sa po anglicky, preto nevidia dôvod učiť sa iný cudzí jazyk. Ak vám ľudia nerozumejú, všetko čo môžete urobiť je hovoriť pomalšie a hlasnejšie. Viac či menej si s tým vystačíte, pokiaľ sa budete držať populárnych turistických rezortov a hotelov, kde zvyčajne nájdete niekoho, kto hovorí po anglicky. Avšak, ak chcete zájsť za hranice takýchto miest, spoznať miestnych obyvateľov, vedieť prečítať značky či menu v reštaurácii atď, znalosť miestneho jazyka je nevyhnutná.
Američania, ktorí cestovali do zahraničia prvý krát sú často šokovaní zistením, že napriek veľkému pokroku, ktorý bol za posledných 30 rokov urobený, mnoho cudzincov hovorí stále len ich rodným jazykom.
Základná znalosť cudzieho jazyka vám pomôže zvládnuť situácie, ako je napríklad objednanie jedla a pitia, nájsť cestu, kúpiť lístky atď. Ak máte pokročilejšie znalosti jazyka, môžete viesť skutočné rozhovory s ľuďmi, ktorých stretnete, čo môže byť veľmi zaujímavé a dodať nový rozmer vašej dovolenke.
Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Hranice môjho jazyka znamenajú hranice môjho sveta.
Ludwig Wittgenstein

Štúdium v zahraničí

Ak plánujte študovať v zahraničí na univerzite, vysokej škole alebo škole, budete potrebovať dobrú znalosť miestneho jazyka, aj napriek faktu, že kurz, ktorý chcete študovať je vyučovaný vašim jazykom číslo 1. Vaša inštitúcia bude pravdepodobne poskytovať prípravné kurzy na zlepšenie vašich jazykových schopností a trvalú podporu.

Kultúra

Možno sa zaujímate o kultúru, poéziu, filmy, TV programy, hudbu alebo o iné aspekty kultúry ľudí, ktorí hovoria príslušným jazykom a chcete sa naučiť ich jazyk, aby ste získali schopnosť porozumieť im a ich kultúre.
Väčšina ľudí vo svete sú viacjazyční a každý z nás by mohol takým byť; nik z nás nie je prísne vylúčený z iného jazykového spoločenstva okrem nedostatku času a úsilia. Rôzne jazyky chránia a vyživujú rast rôznych kultúr, kde rôzne cesty ľudského poznania môžu byť objavené. Robia celkom určite život bohatší pre tých, ktorý vedia viac, než jeden z nich.
(Nicholas Ostler, Empires of the Word)

Náboženstvo

Misionári a iné náboženské typy sa učia jazyky, aby šírili ich posolstvá. V skutočnosti, misionári zohrali významnú úlohu pri dokumentovaní jazykov a vytváraní systému písma pre mnohých z nich. Ostatní sa učili jazyk(y), v ktorých písmo/ svätá knihy ich náboženstva boli pôvodne napísané, aby získali lepšie schopnosti porozumieť im. Napríklad, kresťania sa mohli učiť hebrejčinu, aramejčinu a biblickú gréčtinu. Moslim sa mohol naučiť klasickú arabčinu, a budhista Sanskrit.

Čo zákazníci očakávajú od vzdelávania?

Nedávno sme s kolegami, lektormi, ktorí majú pohaté skúsenosti zo zahraničia (USA, GB) viedli diskusiu na tému vývoja jazyka a toho, ako veľa musia na sebe pracovať, napriek tomu, že plynulo hovoria po anglicky. Vilo, náš dlhoročný kolega hovoril o svojej skúsenosti na konferencii v USA, kde diskutoval so svojimi kolegami z USA, Británie a Južnej Afriky. Vilo o tejto skúsenosti hovorí: "Bolo až neuveriteľné, aké rozdiely boli medzi jednotlivými "Native speakrami".

Vilo hovoril o svojej skúsenosti, kedy bol v úlohe človeka, ktorý presadzoval záujmy Slovenskej asociácie naturálnej kulturistiky a musel požiadavky organizácie predniesť na fóre, kde sa stretli zástupcovia rôznych krajín. Živo nám opisoval, koľko úsilia musel vynaložiť, neberúc do úvahy hlavný cieľ, presadiť záujmy organizácie. Dohovoriť sa po anglicky Vilovi nerobí problém, je v nej doma, stále sa zdokonaľuje, vzdeláva a nikdy nie je so sebou spokojný. Napriek tomu, ako sám poznamenal, množstvo rôznych prízvukov mu zo začiatku robilo problém. Americký sa líši od toho britského, nehovoriac o speakrovi z Južnej Afriky. A ak naozaj zoberieme do úvahy fakt, že išlo o formálne stretnutie, Vilo sa musel dôkladne pripraviť a byť si istý, že bude vedieť nielen predniesť požiadavky, ale vedieť aj reagovať na podnety ostatných zúčastnených. Určite neľahká úloha.

Ako sám poznamenal: "Pravdepodobne nikdy nedosiahnem takú úroveň angličtiny, ako keby som sa narodil v anglicky hovoriacej krajine, inak povedané, angličtina by bola mojim rodným jazykom. Dnes však viem, že nestačí sa učiť len niekoľko hodín do týždňa a čakať veľké výsledky. Ešte aj dnes sa intenzívne učím, vzdelávam a stále dopĺňam vedomosti".

Odpoveď na úvodnú otázku "Čo zákazníci očakávajú od vzdelávania?" môžeme odpovedať jednou vetou. Chcú sa naučiť rýchlo cudzí jazyk. Naša odpoveď na túto požiadavku je nasledovná: "Ak ste odhodlaný(á) investovať čas a úsilie do vzdelávania v cudzom jazyku, zvládnete to. Treba byť odhodlaný, vytrvať a nevzdať sa pri prvom náznaku ťažkostí. S ostatným vám pomôžeme my a ľudia, ako je náš kolega Vilo".

Ako sa neučiť jazyk

Kto sa čo môže naučiť

Väčšina ľudí sa môže naučiť väčšinu jazykov, ak pracujú s rozumnou metódou v pravidelnej a primeranej perióde. Hoci je pravda, že niektorí ľudia dosahujú skutočne slabé výsledky v učení sa jazykov, je ich len veľmi málo. Existuje veľa ľudí, ktorí boli a sú odrádzaní zlými skúsenosťami v škole a ktorí veria, že keď nehovoria plynule po francúzsky či nemecky po 10 rokoch výučby v škole, je to preto, že nie sú nadaní. Sme presvedčení, že väčšina ľudí sa môže naučiť cudzí jazyk ak to robia správne. Každopádne, každý, obdarený alebo nie, s dobrou alebo zlou pamäťou sa naučil svoj materinský jazyk bez námahy. Samozrejme, dospelí sa učia odlišne (a rýchlejšie) ako deti, ale dôležité je, že to nevyžaduje nijaké špeciálne zručnosti aby ste sa učili efektívne, dokonca ani špeciálnu metódu k tomu potrebovať nebudete.

Časová náročnosť a obtiažnosť

Existujú samozrejme obtiažne jazyky a ľahké jazyky. Nikdy sme však nepočuli o jazyku, ktorý by sa nedal naučiť. Rozdiel je v tom, ako dlho to potrvá a odhodlanie dokončiť štúdium jazyka. Najjednoduchšie jazyky sú tie, ktoré sú najbližšie k vášmu materinskému jazyku alebo k jazyku, ktorým už hovoríte. Učenie sa jazyka s viac ako 80% spoločných slov s vašim materinským jazykom môže byť ukončené v priebehu troch mesiacov pri polointenzívnom štúdiu ak ste skutočne efektívny, šesť mesiacov maximálne. Ďalšie, vzdialenejšie jazyky alebo tie s viacerými vnútornými zložitosťami, ich štúdium môže trvať 2 - 3 roky aby ste dosiahli zodpovedajúcu plynulosť. Mimochodom, jedna vec je istá: ľudia s väčším odhodlaním učiaci sa pravidelne dosiahnu ďaleko lepšie výsledky ako tí, ktorí začínajú znova a znova bez toho, aby vytrvali a nevzdali sa.

Čo môžete dosiahnuť

Väčšina ľudí hovorí cudzím jazykom ako native, keď žijú v krajine, kde musia hovoriť celý čas, zvlášť keď sú mladí. Pre ostatných, učiacich sa hovoriť cudzím jazykom bez prízvuku je to veľmi náročné, niekedy skoro nedosiahnuteľné.  Ale napriek tomu je možné naučiť sa hovoriť cudzím jazykom s plynulosťou, aby sme mohli vyjadriť svoje myšlienky s finesou a pochopiť všetky zložitosti v reči domorodcov, bez toho, aby sme museli tráviť polovicu svojho života medzi nimi.
Dôležité je stanoviť si užitočné a reálne ciele (prvý krok je pochopiť a byť pochopený) a potom ohodnotiť samého seba, aby ste vedeli, kde sa v porovnaní s nimi nachádzate. Rozdiel medzi priemerným a vynikajúcim študentom nie je ani tak v čase, ktorý budete potrebovať ako skôr, kde ste sa rozhodli zastaviť. Rozhodnite sa zlepšiť svoje jazykové zručnosti kedykoľvek môžete a nebuďte nikdy spokojný s približnými, ale len dostatočnými schopnosťami!
Cieľom nie je snažiť sa a pracovať nepretržite (máte lepšie veci na práci), aby sa potom, jedného dňa z vás stal native. Skôr je to otvorený postoj k učeniu, poznaniu, teda aj keď hovoríte veľmi dobre, môžete sa zlepšiť, učiť sa nové slová alebo nové výrazy a perfektnú výslovnosť. Usilujte sa o dokonalosť a získate ju.

Zhrnutie:

 • väčšina ľudí sa dokáže naučiť cudzí jazyk, ak postupuje správne
 • byť slabý v cudzom jazyku počas štúdia na škole (stredná a pod.) neznamená nič
 • nikdy by ste nemali byť spokojný s vašimi vedomosťami a nepretržite sa snažiť o zlepšenie

Need

Decide in which sentences the verb “need“ is used as a normal verb and in which as a defective verb. Make questions and/or give positive/negative answers, if appropriate.


 1. Everybody needs to be loved.
 2. Need I go now?
 3. Do you need to go now?
 4. I don´t need to talk to him.
 5. He needed some more time to answer the question.
 6. You don´t need to work on Sundays.
 7. You needn´t work today.
 8. In most countries, you don´t need to pay for emergency calls.
 9. We scarcely need to read anything else.
 10. They hardly need be famous.
 11. This car needs cleaning.
 12. I need to talk to him.
 13. We didn´t need your help.
 14. He needn´t wait any longer.
 15. They needn´t come tomorrow.

Answers

 1. Does eveybody need to be loved?
 2. You needn't go now.
 3. I don't need to go now.
 4. Don't you need to talk to him?
 5. Did he need some more time to answer the question?
 6. Do you need to work on Sundays?
 7. Didn't you need to work today?
 8. Do you need to pay for emergency calls, in most countries?
 9. Do we scarcely need to read anything else?
 10. Do they hardly need to be famous?
 11. Does this car need cleaning?
 12. Do you need to talk to him?
 13. Didn't you need any help?
 14. Does he need to wait any longer?
 15. Do they need to come tomorrow?

Idiom - Hit the nail (right) on the head

If someone hits the nail on the head, they are exactly right about something.

 1. Lit. to strike a nail precisely on the head with a hammer. If you expect to drive a nail straight, you have to hit the nail on the head.
 2. Fig. to do exactly the right thing; to do something in the most effective and efficient way. You've spotted the flaw, Sally. You hit the nail on the head. Bob doesn't say much, but every now and then he hits the nail right on the head.

Could/was able to

Complete the sentences using could, was/were able to, or couldn´t, wasn´t / weren´t able to.


1. __________ he understand what you were talking about? 

2. My grandfather __________ walk without any help last night. 

3. When she was 5 years old, she __________ speak Russian quite well.

4. They __________ get tickets to the Roling Stones concert last Saturday.

5. She __________ enjoy the concert because of the excessive noise. 

6. They had a spare key so they __________ start the car. 

7. He __________ to convince the police that he was not guilty. 

8. A little boy fell into the river but some men __________ rescue him. 

9. When I was younger, I __________ stay up all night and not to get tired.

10.The fire was spreading but they __________ get out of the building.


 1. Could
 2. was able to
 3. could
 4. weren't able to, couldn't
 5. wasn't able, couldn't
 6. were able to
 7. was able to
 8. were able to
 9. could
 10. were able to

Idiom - Let someone down

 1. Fail to support someone; also, disappoint someone. For example, I was counting on John to come, but he let me down, or The team didn't want to let down the coach. [Late 1400s] A British phrase with the same meaning is let the side down, alluding to some kind of competition (sports, politics) and dating from the mid-1900s. It is occasionally used in America.
 2. let someone down easy. Convey bad or disappointing news in a considerate way, so as to spare the person's self-respect. For example, The teacher knew that Paul would have to repeat the course and that there was no way to let him down easy. [Colloquial; mid-1700s] Also see let down.

 • The end of the story really let me down. = I felt let down by the end of the story. [=the end of the story was disappointing]
 • Do you think that "get someone down" and "let someone down" mean the same thing?

get someone down

 • to cause (someone) to become sad or depressed 
 • The weather was really getting her down.
 • Talking about politics always gets me down.

How to learn any language

I have a hard time remembering some words. What should I do?

Use mental "hooks". These are little drawings you make in your mind to hang the new word somewhere in your mind where it will stick.
For example, if you were to learn the spanish word embarazada (pregnant), you might think of a woman which is embarassed by her protruding belly as she walks the streets.
Or to learn russian for often,tchyasta, you might feature a young lady who when asked if she is chast, answers, tchyasta.
Sometimes you just can't remember words until you make such a figure, and then you can't forget them. The beautiful thing is that after some time you forget the figure (the hook), but the word stays.

Ťažko si pamätám slovíčka. Čo by som mal urobiť?

Použite tzv. mentálne „háky“. Tieto malé kresby, ktoré si vytvoríte vo vašej mysli „zavesia“ nové slovíčko v pamäti, kde bude držať.
Napríklad, ak ste sa učili španielske slovo „embarazada“ (tehotná), môžete si predstaviť ženu, ktorá je v rozpakoch (embarrass) kvôli jej vyčnievajúcemu bruchu ako sa prechádza po uliciach.
Alebo sa naučiť  po rusky slovo „často“, (часто – tchyasta), môžete si predstaviť mladú dámu, ktorej sa pýtajú, či je chast (cudná), odpovie, tchyasta.
Niekedy si proste nemôžete spomenúť na slová, kým si vytvoríte postavu, a potom na ne nemôžete zabudnúť. Krásna vec je, že po nejakej dobe zabudnete na obrázok (hák), ale slovo zostane.

Flash cards

Learning vocabulary in a new language takes time. Now there is no law that says you cannot study vocabulary efficiently in the time you have available. Use flash cards. You can buy them ready-made or make them using your computer or just plain paper.
The trick is to take them with you everywhere you go so that you can study vocabulary whenever you have 30 seconds available. No need to put aside an hour of peace and quiet to study vocabulary. Save that for listening to tapes.

Memorovacie karty

Učenie sa slovnej zásoby v novom jazyku nejakú dobu trvá. Neexistuje nič, čo by hovorilo, že nemôžete študovať slovnú zásobu efektívne v čase, keď ho máte k dispozícii. Používajte memorovacie karty. Môžete si ich kúpiť hotové alebo ich vyrobiť pomocou počítača alebo len na bežnom papieri.
Trik je v tom, nosiť ich so sebou všade, kam idete, takže môžete študovať slovníčka, kedykoľvek budete mať k dispozícii 30 sekúnd. Nepotrebujete hodinu pokoja na štúdium slovnej zásoby. Uchovajte si ju na počúvanie nahrávok.

Phrasebook

If you plan to use the language actively for practical purposes (i.e. while travelling), a phrasebooks is handy. If you have to wait until you master enough grammar and vocabulary to try and cook your own phrases, that can take some time. You can save time with a phrasebook.
Good phrasebooks have useful phrases, not "Waiter there is a fly in my soup" phrases. They should also include pronunciation, if possible using sounds from your native language to translate approximatively sounds in the target language.

Kniha fráz

Ak plánujete používať jazyk aktívne pre praktické účely (napr. na cestách), konverzačná príručka je šikovná. Kým musíte čakať až zvládnete gramatiku a slovnú zásobu, pokúšať sa uvariť svoje vlastné vety, môže to trvať dlhšiu dobu. Môžete si ušetriť čas knihou fráz.
Dobré knižky obsahujú užitočné frázy, nie frázy typu "čašník, mucha  je v mojej polievke". Mali by zahŕňať aj výslovnosť, pokiaľ možno s použitím zvukov z vášho rodného jazyka preložené v približnom znení do cieľového jazyka.

Manual

This one of these books that teach you the language from scratch, lesson after lesson. That is where you will learn about the target language grammar. Grammar books proper are not so useful for the beginner, as they do not prioritize the material and go into too many details. There are good manuals and bad ones. In case of doubt, do not trust the best-selling list of Amazon nor what the bookseller says.
Trust only advice from people who did study successfully the language on their own. The only thing you can be sure about best-selling books is that they sell well, not that they are any good for your purpose. The vast majority of the people who buy these books will never finish learning the language anyway.

Manuál

Jedna z kníh, ktoré vás naučí jazyk od začiatku, hodinu po hodine. Je to miesto, kde sa zoznámite s gramatikou cieľového jazyka. Gramtické príručky, knihy nie sú tak užitočné pre začiatočníkov, pretože neuprednostňujú materiál a idú do príliš mnohých detailov. Existujú dobré návody a tie zlé. V prípade pochybností, nedôverujte najpredávanejším titulom Amazonu, ani to, čo hovorí kníhkupec.
Verte len radám od ľudí, ktorí študovali jazyk úspešne na vlastnú päsť. Jediné, čím si môžete byť istí o najpredávanejších kihách je, že sa predávajú dobre, nie, že sú vhodné pre vaše účely. Drvivá väčšina ľudí, ktorí kupujú tieto knihy nikdy nedokončia výučbu jazyka tak ako tak.

Good dictionary

Yes, a good one. You'd be surprised at the crap people dare to sell. And dare to buy. The dictionary you want should be English-Target Language and Target Language-English. If your mother tongue is not English, use one in your mother tongue, no matter how well you think you speak English. If you can compare several dictionaries, look up the same rare word in all of them.
Take the one that gives you the longest definition, if possible with examples, pronunciation and idiomatic expressions. If you buy only one dictionary, you must make sure it will contain as many words as possible back and forth. Do not buy a travel dictionary with short entries and few pages. You can always buy such a dictionary later, when you travel to the country.

Dobrý slovník

Áno, dobrý. Divili by ste sa brakom, ktoré sa ľudia odvážia predávať. A odvážia sa kúpiť ich. Slovník, ktorý by ste mali chcieť, by mal byť anglický, zacielenený na jazyk a na cieľový jazyk - angličtinu. Ak je váš materinský jazyk nie je angličtina, použite jeden vo svojom materinskom jazyku, bez ohľadu na to, ako dobre si myslíte, že hovoríte po anglicky. Ak si môžete porovnať niekoľko slovníkov, pozrite sa na rovnaké vzácne slovo vo všetkých z nich.
Vezmite si ten, ktorý vám dáva najdlhšiu definíciu, pokiaľ možno s príkladmi, výslovnosťou a idiomatickými výrazmi. Ak si kúpite len jeden slovník, musíte sa uistiť, že bude obsahovať mnoho slov, ak je to možné, tam a späť. Nekupujte cestovné slovníky s krátkymi vstupmi a niekoľkými stranami. Vždy si môžete kúpiť takýto slovník neskôr, keď cestujete do nejakej krajiny.

Language

The predominant spoken language is English, but in parts of Wales, Scotland and Northern Ireland their native language is still spoken.

What newcomers to the UK might find confusing are the numbers of different regional accents and dialects which can on occasions be difficult to understand, even for native English speakers!

It is possible in the early days of your stay in the UK, that you’ll need some assistance in interpreting or translating English into your preferred language. Interpretation services are often available locally and details of where and how to access them are normally available from your local authority or Citizens Advice Bureau.
http://learnenglish.britishcouncil.org

Top 100 April Fool's Day Hoaxes of All Time

As judged by notoriety, creativity, and number of people duped.


Instant Color TV

In 1962 there was only one tv channel in Sweden, and it broadcast in black and white. But on 1 April 1962, the station's technical expert, Kjell Stensson, appeared on the news to announce that, thank to a new technology, viewers could convert their existing sets to display color reception. All they had to do was pull a nylon stocking over their tv screen. Stensson proceeded to demonstrate the process. Thousands of people were taken in. Regular color broadcasts only commenced in Sweden on April 1, 1970.

Read more about this hoax on this webpage: www.museumofhoaxes.comSan Serriffe

On April 1, 1977 the British newspaper The Guardian published a seven-page “special report” about San Serriffe, a small republic located in the Indian Ocean consisting of several semi-colon-shaped islands. A series of articles described the geography and culture of this obscure nation. Its two main islands were named Upper Caisse and Lower Caisse. Its capital was Bodoni, and its leader was General Pica. The Guardian's phones rang all day as readers souht more information about the idyllic holiday spot. Only a few noticed that everything about the island was named after printer's terminology. The success of this hoax is widely credited with launching the enthusiasm for April Foolery that gripped the British tabloids in subsequent decades.

Read more about this hoax on this webpage: www.museumofhoaxes.comThe Left-Handed Whoopper

Burger King published a full page advertisement in the April 1st edition of USA Today announcing the introduction of a new item to their menu: a "Left-Handed Whooper" specially designed for the 32 million left-handed Americans. According to the advertisement, the new whooper included the same ingredients as the original Whooper (lettuce, tomato, hamburger patty, etc.), but all the condiments were rotated 180 degrees for the benefit of their left-handed customers. The following day Burger King issued a follow-up release revealing that although the Left-handed whooper was a hoax, thousands of customers had gone into restaurants to request the new sandwich. Simultaneously, according to the press release, " many others requested their own 'right handed' version."

Read more about this hoax on this webpage: www.museumofhoaxes.com

Phrasal verbs

Odhalíte dvojzmysly týchto frazálnych slovies?


 1. Doctor, Doctor, I can't sleep at night.
  Sleep on the edge of the bed and you'll soon drop off.
 2. Why are ghost bad at telling lies?
  Becasause you can always see through them.
 3. Why do birds in a nest always agree?
  Because they don't want to fall out.
 4. When is a deep-sea diver disappointed with his colleagues?
  When they let him down.
 5. What training do you need to become a rubbish collector?
  None, you pick it up as you go along.
 6. Waiter, I asked you to bring my order quickly but why is the food on my plate all squashed?
  Well sir, when you ordered your food, you did tell me to step on it.
 7. Why do taxi-drivers always go bankrupt?
  Because they drive their customers away.
 8. Wife: Did you put the cat out, dear?
  sarcastic Husband: No. Was it on fire?.
 9. When are the traffic police strong?
  When they hold up cars with one hand.

A čo všetko môžu v skutočnosti vyjadrovať?


 1. drop off - zadriemať alebo spadnúť
 2. see through - prekuknúť alebo vidieť cez
 3. fall out - pohádať sa alebo vypadnúť
 4. let down - sklamať alebo ponechať dole
 5. pick up - osvojiť si alebo zbierať
 6. step on - pohni si alebo stúpiť na
 7. drive away - odohnať alebo odísť preč
 8. put out - zahasiť alebo položiť von
 9. hold up - podržať alebo zastaviť

How to do something audacious

How to do something audacious


According to Nielsen, the average American spends 158 hours each month watching television(!!) That's 1,896 hours - 79 full days - per year in front of the boob tube.

In a typical working lifetime from age 20 to age 65, based on these stats, the average American spends more than nine full years staring at the box. You know where I’m going with this...
Cut out television and you can do anything

People frequently ask me how I find the time to have written 8 books in a decade.
It's easy!

I don't watch television at all (except in the morning when I am on my elliptical trainer). Do something audacious!
Write a book, start a company, run a marathon, establish a nonprofit, build a house, play the piano. You can do these or anything else you care to do!

If you believe Malcolm Gladwell's idea in Outliers - that you need 10,000 hours of practice to become world class at a task - consider how damned easy it is to find the time! Just cut out television for 5.3 years.

Stop sitting there. Taken from www.webinknow.com


Ako urobiť niečo odvážne


Podľa portálu Nielsen, priemerný Američan strávi 158 hodín každý mesiac pozeraním televízie (!!) To je 1896 hodín - 79 dní - každý rok pred hlúpou bedňou.

Podľa týchto štatistík, ak počítame s bežným rozmedzím pracovného života od 20 do 65 rokov, priemerný Američan strávi viac ako plných deväť rokov čumením na telku.
Viete, kam tým smerujem ... Odstrihnite televíziu a môžete robiť čokoľvek.
Ľudia sa ma často pýtajú, ako som si našiel čas napísať 8 kníh za posledných desať rokov. Je to jednoduché. Vôbec nepozerám televíziu (s výnimkou rána, keď cvičím na eliptickom trenažéri).

Urobte niečo odvážne! Napíšte knihu, začnite podnikať, zabehnite maratón, založte neziskovku, postavte dom, hrajte na klavíri. Možete urobiť tieto veci alebo hocičo iné, o čo sa zaujímate.

Ak veríte myšlienke Malcolma Gladwella v Otliers - že potrebujete 10 000 hodín praxe, aby ste sa stali svetovou špičkou na úlohy - zvážte, ako je sakramentsky ľahké nájsť si čas! Stačí odstrihnúť televíziu na 5,3 roka. Prestaňte tam sedieť.
Prevzaté z www.webinknow.com

Easter in England

Easter rabbit Easter is one of the great Christian festivals of the year. It is full of customs, folklore and traditional food. But Easter in Britain began long before Christianity. Many theologians think that Easter is named after the Anglo-Saxon goddess of the dawn and spring - Eostre.
Easter is at a different time each year. It happens on the first Sunday after the first full moon after the first day of spring in the Northern Hemisphere. This means that the festival can be on any Sunday between March 22 and April 25.
Not only is Easter the end of winter it is also the end of Lent, traditionally a time of fasting in the Christian calendar. It is therefore often a time of fun and celebration. Of course, a lot of the English people are religious and fast (in the sense of going on Lent); these people give up a lot of different foods and drink for the whole forty days. A lot of other non-religious people also try not to do some things for that period; Some people have tried to stop smoking and drinking and eating chocolate for that time. Not a lot succeeded.
Easter Egg hunt Easter is mainly associated with eating lots and lots of chocolate. About a month before the Easter period, shops start selling Easter egg sets (a large hollow Easter egg and some sweets. Different confectionery manufacturers produce these Easter eggs, Cadbury's for example; and there are lots of different themes - Smarties, Quality Street, After Eights and Celebrations sets [these are all names of very English chocolates]). On Easter Sunday people give these chocolate Easter eggs as presents. People also decorate Easter eggs and parents tell their children that the Easter rabbit brings the eggs and hides them in the garden. The kids then have to run around the garden with baskets looking for these eggs. The one who finds the most is the winner (this is called Egg Hunt).

Egg rolling and Easter Bonnets

Easter rolling and Easter BonnetsHave you ever heard of "egg-rolling"? It must be quite an exciting game. First people decorate eggs with different colours, then take the eggs to the top of a hill and let them roll down. The first egg to get to the foot of the hill is the winner. Another interesting British tradition is the decoration of Easter bonnets. Some women and girls decorate hats, called Easter bonnets. They put lots of spring flowers on them, and wear them in Easter bonnet parades.

Morris dancers

Morris dancers In many parts of England dancers called "Morris dancers" perform on Easter Sunday. These dances are very old spring dances to frighten away the spirits of winter (Morris Dancing is traditionally English). The dancers wear white shirts, red sashes, black trousers and straw hats with lots of flowers and streamers. Red and green ribbons and little bells are tied onto the dancers. As the dancers move quickly the bells ring and the ribbons wave.

Hot Cross Buns

Easter rabbit Do you feel like eating something British for Easter? Just try Easter buns! Hot Cross Buns are traditionally served on Good Friday (the Friday before Easter). Hot Cross buns are bread buns with currants and spices and they have a cross on top (to represent the cross of Jesus). They are best hot, and there even is an old song about them: "Hot Cross Buns, Hot Cross Buns, one a penny, two a penny, hot Cross buns, If you have no daughters, give them to your sons, one a penny, two a penny, Hot Cross Buns."
Celý článok v angličtine (v pdf formáte) si môžete stiahnuť tu: Pdf dokumentstiahnite si celý článok »

pondelok 4. augusta 2014

Principal and principle

These two words have the same pronunciation. The adjective principal means 'main', 'most important'.
        What's your principal reason for wanting to be a doctor? (NOT ... your principle reason ...)
The noun principal means 'headmaster' or 'headmistress' (especially, in Britain, of a school for adults).
        If you want to leave early you'll have to ask the Principal.
A principle is a scientific law or a moral rule.
        Network discovered the principle of universal gravitation. (NOT ... the principal of universal gravitation.)
        She's a girl with very strong principles.

Price and prize

The price is what you pay if you buy something. A prize is what you are given if you have done something exceptional, or if you win a competition.
      What´s the price of the green dress? (NOT ... the prize of the green dress?)
      She received the Nobel prize for physics. (NOT ... the Nobel price ...)

Borrow and lend

 Borrowing is taking (for a time)
     Can I borrow your bicycle? (NOT Can I lend your bicycle?)
You borrow something from somebody.
     I borrowed a pound from my brother. (NOT I borrowed my brother a pound.)

Lending (AmE also loaning) is giving (for a time). You lend something to somebody, or lend somebody something.
    I lent my coat to Steve, and I never saw it again.

    Lend me your comb for a minute, will you? (NOT Borrow me your ...).

Born and borne

be born

To talk about coming into the world at birth, we use the passive expression to be born.
     Hundreds of children are born deaf every year.
To give a place or date of birth, we use the simple past: was / were born.
     I was born in 1936. (NOT I am born in 1936.)

     My parents were born in Scotland.

the verb bear

The verb bear (bore, borne) is used to talk about accepting or tolerating difficult experiences. It is most common in the expression can't bear (= hate, can't stand).
     I can't bear her voice.
In a very formal style, bear can be used with other meanings, including 'give, birth to and carry'.
    She bore six children in seven years. (More normal: She had six children ...)

    The king's body was borne away to the cathedral.

Great Britain


Did you know?


Vedeli ste že?

Britain, the United Kingdom, the British Isles and England Británia, Spojené Kráľovstvo, Britské ostrovy a Anglicko

(Great) Britain is normally used to mean the Island which includes England, Scotland and Wales; British is used for the people of these three countries. Great Britain and Northern Ireland together are called the United Kingdom; some people also use Britain in this wider sense.
The British Isles is a geographical, not a political term. It is the name for England, Scotland, Wales, the whole of Ireland (which includes both Northern Ireland and the Republic of Ireland, also called ´Eire´), and the smaller islands round about.
Note the England is only one part of Britain. Scotland and Wales are not in England, and Scottish and Welsh people do not like to be called ´English´. A very important word for British people is Brit. Briton is used mainly in news reports and newspaper headlines (e.g. THREE BRITON DIE IN AIR CRASH), and to refer to the ancient inhabitants of Britain.

(Veľká) Británia sa bežne používa vo význame ostrovov, ktoré zahŕňajú Anglicko, Škótsko a Wales; Britský sa používa pre ľudí z týchto troch krajín. Veľká Británia a Severné Írsko dohromady sa nazývajú Spojené kráľovstvo; niektorí ľudia v tomto širšom význame taktiež používajú názov Británia.
  
Britské ostrovy sú geografický, nie politický termín. Je to názov pre Anglicko, Škótsko, Wales, celé Írsko (ktoré zahŕňa Severné Írsko a Írsku republiku, tiež nazývané ako „Eire“) a menšie ostrovy okolo.
Vedzte, že Anglicko je len jednou z častí Británie. Škótsko a Wales nie je Anglicko a škóti a welšania nemajú radi, keď ich volajú angličanmi. Veľmi dôležitý výraz pre britský ľud je Brit. Brit je používaný najmä v spravodajstve a novinových titulkoch (napr.: TRAJA BRITI ZAHYNULI PRI LETECKOM NEŠŤASTÍ), a pri odkazoch na pôvodné obyvateľstvo Británie.

Predsudky

Táto stránka je venovaná predsudkom , s ktorými sa stretávame u našich zákazníkov. Sú však bežné a veľmi rozšírené aj medzi ľuďmi vôbec. Každý z nás, či si to už chce alebo nechce priznať, má nejaké predsudky. Nezáleží na tom, o akú oblasť nášho života ide, dôležité je, snažiť sa im porozumieť a mnohokrát je lepšie zbaviť sa ich.
Nájdete tú krátky výber práve tých predsudkov, ktoré sa týkajú výučby jazyka. Pre pobavenie a názornosť sme natočili aj amatérske video. Možno sa v ňom nájdete aj vy :-)Nemám na učenie čas.

Naopak. Učením sa slovíčiek a slovných spojení 4 x vyššou intenzitou čas šetrí a pomáha rýchlejšie sa dopracovať k výsledkom.


Na jazyky nemám bunky.

Každý z nás sa dokáže naučiť cudzí jazyk, jednoducho len angličtina nie je náš rodný jazyk. V krajinách Beneluxu ľudia bežne hovoria 2 - 3 jazykmi a nie sú o nič múdrejší ako vy. Angličtina má množstvo prízvukov, keďže ide o medzinárodný jazyk. A napriek tomu si všetci dobre rozumejú.


Neviem po anglicky myslieť.

Učíte sa myslieť po anglicky bez potreby prekladania slov. Reagovať bez možnosti prekladania do slovenčiny. Iba tak sa naučíte plynulo reagovať a myslieť naozaj po anglicky.Už som mnohokrát začal, ale stále po anglicky neviem ani nerozumiem.

Pretože nemáte angličtinu dostatočne napočúvanú, málo rozprávate po anglicky, angličtine sa venujete len okrajovo, často striedate školy / metódy a nikde a pri ničom dlhšie nevydržíte. Slovíčka sa učíte samostatne bez spájania do viet.

Lacnejšie je učiť sa doma, ušetrím tak peniaze za kurz.

Je dokázané že, v domácom prostredí sa človek nedokáže naplno sústrediť. Preto vyhľadávame kurzy, kde nás bude viesť skúsený učiteľ a zároveň nás to núti niekam ísť a niečo robiť. Naučiť sa myslieť/hovoriť po anglicky stojí za viac ako je cena, ktorú zaplatíte za kurz. Táto výhoda vám môže zarobiť oveľa viac, ako ste do toho vložili.

Nebaví ma niekam dochádzať, je to strata času.

Mnohí sa pokúšajú učiť doma, avšak vždy niečo odpúta ich pozornosť. V škole nemáte inú možnosť, ako sa plne sústrediť na výučbu.

Nechcem sa zdržiavať spolužiakmi.

Spočiatku si študenti myslia, že spolužiaci ich budú brzdiť. Opak je však pravdou. Jazyk sa učíte aj pasívne, počúvaním, napr. keď váš spolužiak práve komunikuje po anglicky. V skupine sa lepšie učí, vzájomne sa ťahájú a podporujú.Aj vám sa zdá, že  často používame práve takéto alebo podobné výhovorky, prečo nezačať so štúdiom jazyka. Ak chcete niečo zmeniť, máme pre Vás ponuku kurzov angličtiny. Podrobnosti nájdete tu:

London


Môj prvý pokus napísať niečo v angličtine, o mojich skúsenostiach s cestovaním v Londýne. Priložil som aj preklad do slovenčiny. A čo je cieľom? Precvičiť si angličtinu písomnou formou a podeliť sa s vami o moje zážitky.

Since I have known my wife, she has always been interested in British history and wanted to see London, the political and cultural heart of the country. I decided to surprise her and a little trip to London seemed to be the best choice.
As this wasn’t my first visit to London, I had a rough idea about the sights and using the public transport. Still, I had great respect especially as regards travelling by tube. It seemed to be huge in comparison with the Prague’s underground, or even also with that one in Munich. I wasn’t completely sure about where to buy tickets, how to use the Oyster Card, and how tariff bands work.
I must say that these Oyster Cards were especially convenient as we could use them for all kinds of public transport. We bought it for a returnable deposit of £ 3.00 and then we only had to top them up/ recharge them.
We were surprised by the lucidity of London tube. It has 12 lines with every one having its own colour and name which makes it so simple and clear. They cover the whole metropolitan area.
Travelling in London isn’t  exactly cheap but you will have no problem to get anywhere in the city. I can only recommend visiting the city. I had absolutely no problem with the transport, and you will neither.

Nedávno sme s manželkou strávili v Londýne tri krásne dni. Veľmi chcela vidieť Londýn, keďže sa intenzívne zaujíma o anglickú históriu, jej túžba bola o to väčšia.
Nebola to moja prvá návšteva Londýna, mal som aký taký prehľad o pamiatkach a spôsobe dopravy, či už metrom, autobusom alebo taxíkom.

Napriek tomu som mal veľký rešpekt práve pred cestovaním metrom. Zdalo sa mi obrovské v porovnaní s Pražským či dokonca tým v Mníchove. Nemal som úplne jasno v tom, ako sa kupuje cestovný lístok, ako využiť Oyster Card, ako fungujú tarifné pásma a podobne.
Obzvlášť výhodná bola (je) práve spomínaná Oyster Card, ktorú sme využívali na všetky druhy dopravy. Pri zakúpení karty sme zaplatili vratnú zálohu Ł3.00 a potom sme už len dobíjali kredit. Výhodou bolo, že aj keď sme jazdili veľa, nikdy sme nezaplatili za všetky jazdy v priebehu dňa viac ako stojí celodenný lístok na londýnsku MHD.
Prekvapila nás prehľadnosť londýnskeho metra. Metro má 12 liniek a každá z nich je farebne rozlíšená a má svoje meno. Linky pokrývajú takmer celý Londýn.
Doprava v Londýne nie lacná, je však prehľadná a nie je problém dostať sa odkiaľkoľvek kamkoľvek. Tím, ktorí ste v Londýne ešte neboli a máte obavy z dopravy vrelo odporúčam návštevu tohto mesta.

S dopravou nebudete mať problém rovnako, ako som nemal aj ja.

The Earth is full

Tip: Učte sa prekladaním textov z novín, pesničiek, filmov.


The Earth is full

You really do have to wonder whether a few years from now we’ll look back at the first decade of the 21st century — when food prices spiked, energy prices soared, world population surged, tornados plowed through cities, floods and droughts set records, populations were displaced and governments were threatened by the confluence of it all — and ask ourselves: What were we thinking? How did we not panic when the evidence was so obvious that we’d crossed some growth/climate/natural resource/population redlines all at once?
Skutočne sa budeme diviť, ak sa za niekoľko rokov od tejto chvíle pozrieme späť na prvé desaťročie 21. storočia - kedy sa cena potravín vyhrotila, ceny energií stúpli, svetová populácia narástla, vyleteli ceny potravín, tornáda sa predrali cez mestá, záplavy a suchá dosiahli rekord, obyvateľstvo bolo presídlené a vlády boli ohrozené na sútoku toho všetkého - a opýtajte sa sami seba: Čo sme si mysleli? Ako sme neprepadli panike, keď bol dôkaz taký zrejmý, že sme prekročili určitý rast / klímu / prírodné zdroje / populačnú hranicu a to všetko naraz?

“The only answer can be denial,” argues Paul Gilding, the veteran Australian environmentalist-entrepreneur, who described this moment in a new book called “The Great Disruption: Why the Climate Crisis Will Bring On the End of Shopping and the Birth of a New World.” “When you are surrounded by something so big that requires you to change everything about the way you think and see the world, then denial is the natural response. But the longer we wait, the bigger the response required.”
"Jediná odpoveď môže byť popieranie" tvrdí Paul Gilding, veterán Austrálčan ekológ-podnikateľ, ktorý popísal tento okamih v novej knihe s názvom "Veľký rozvrat: Prečo klimatická kríza prinesie koniec nakupovania a zrodenie Nového sveta. " "Keď ste obklopení niečím takým veľkým, že to od vás vyžaduje, aby ste kompletne zmenili spôsob myslenia a pohľad na svet, potom je odmietnutie prirodzená reakcia. Ale čím dlhšie budeme otáľať, tým väčšia bude požadovaná odpoveď. "

Gilding cites the work of the Global Footprint Network, an alliance of scientists, which calculates how many “planet Earths” we need to sustain our current growth rates. G.F.N. measures how much land and water area we need to produce the resources we consume and absorb our waste, using prevailing technology. On the whole, says G.F.N., we are currently growing at a rate that is using up the Earth’s resources far faster than they can be sustainably replenished, so we are eating into the future. Right now, global growth is using about 1.5 Earths. “Having only one planet makes this a rather significant problem,” says Gilding.
Gilding cituje prácu Global Footprint Network, alianciu vedcov, ktorí spočítali koľko "planét Zem" potrebujeme pre udržanie našej súčasnej úrovne rastu. GFN meria, koľko pôdy a vodné plochy budeme potrebujeme na výrobu zdrojov, ktoré konzumujeme a absorbciu nášho odpadu, využívaním prevládajúcej technológie. V celku, GFN tvrdí, že v súčasnosti rastieme takým tempom, že využívame prírodné zdroje Zeme ďaleko rýchlejšie, než môžu byť udržateľným spôsobom obnovené, a tak sa prejedáme do budúcnosti. Práve teraz, globálny rast je úrovni asi 1,5 Zeme. "Mať len jednu planétu vytvára výraznejší problém," hovorí Gilding.This is not science fiction. This is what happens when our system of growth and the system of nature hit the wall at once. While in Yemen last year, I saw a tanker truck delivering water in the capital, Sana. Why? Because Sana could be the first big city in the world to run out of water, within a decade. That is what happens when one generation in one country lives at 150 percent of sustainable capacity.
To nie je sci-fi. To je to, čo sa stane, keď náš systém rastu a našej povahy odrazu udrie do steny. Minulý rok som v Jemene videl cisterny dodávať vodu v hlavnom meste Sana. Prečo? Pretože Sana by mohlo byť prvé veľké mesto na svete, ktoré vyčerpá vodu, do desiatich rokov. To je to, čo sa stane, keď jedna generácia v jednej krajine žije na 150 percent udržateľnej kapacity.

“If you cut down more trees than you grow, you run out of trees,” writes Gilding. “If you put additional nitrogen into a water system, you change the type and quantity of life that water can support. If you thicken the Earth’s CO2 blanket, the Earth gets warmer. If you do all these and many more things at once, you change the way the whole system of planet Earth behaves, with social, economic, and life support impacts. This is not speculation; this is high school science.”
"Ak vyrúbeš viac stromov ako vyrastie, vyťažíš všetky stromy," píše Gilding. "Ak vložíš ďalší dusík do vodného systému, môžeš zmeniť typ a množstvo života, ktoré môže voda podporiť. Ak sa zhustí pokrývka Zemskej CO2, Zem sa oteplí. Ak všetky tieto a mnoho ďalších vecí urobíš naraz, zmeníš spôsob, akým sa celý systém planéty Zem chová, so sociálnymi, ekonomickými a život podporujúcimi dopadmi. Toto nie je špekulácia, to je stredoškolská veda ".

It is also current affairs. “In China’s thousands of years of civilization, the conflict between humankind and nature has never been as serious as it is today,” China’s environment minister, Zhou Shengxian, said recently. “The depletion, deterioration and exhaustion of resources and the worsening ecological environment have become bottlenecks and grave impediments to the nation’s economic and social development.” What China’s minister is telling us, says Gilding, is that “the Earth is full. We are now using so many resources and putting out so much waste into the Earth that we have reached some kind of limit, given current technologies. The economy is going to have to get smaller in terms of physical impact.”
Toto je tiež aktuálna záležitosť. "V priebehu tisícov rokov čínskej civilizácie konflikt medzi ľudstvom a prírodou nikdy nebol taký vážny, ako je tomu dnes," vyhlásil čínsky minister životného prostredia, Zhou Shengxian. Nedávno povedal: "Vyprázdňovanie, poškodzovanie a vyčerpávanie zdrojov a zhoršovanie ekologického prostredia sa stáva úzko profilové a vážnou prekážkou pre národno hospodársky a sociálny rozvoj." To, čo Čínsky minister hovorí, tvrdí Gilding, je to, že "Zem je plná. Využívame toľko zdrojov a vkladáme toľko odpadu do zeme, že sme dosiahli hranicu vzhľadom k súčasným technológiám. Ekonomika sa bude musieť zmenšiť, pokiaľ ide o fyzický vplyv. "

We will not change systems, though, without a crisis. But don’t worry, we’re getting there.
Hoci bez krízy systém nezmeníme. Ale nebojte sa, my sa tam dostaneme.

We’re currently caught in two loops: One is that more population growth and more global warming together are pushing up food prices; rising food prices cause political instability in the Middle East, which leads to higher oil prices, which leads to higher food prices, which leads to more instability. At the same time, improved productivity means fewer people are needed in every factory to produce more stuff. So if we want to have more jobs, we need more factories. More factories making more stuff make more global warming, and that is where the two loops meet.
V súčasnosti sme chytení do dvoch slučiek: Jednou z nich je populačný rast a ďalšie globálne otepľovanie, ktoré spolu tlačia ceny potravín nahor; rastúce ceny potravín spôsobuje politická nestabilita na Blízkom východe, čo vedie k vyšším cenám ropy, čo vedie k vyšším cenám potravín , čo vedie k väčšej nestabilite. V rovnakom čase zvýšená produktivita znamená menej ľudí potrebných v každej továrni na výrobu viac vecí. Takže ak chceme mať viac pracovných miest, potrebujeme viac tovární. Viac tovární vyrábajúcich ďalšie veci spôsobuje väčšie globálne otepľovanie, a to je miesto, kde sa tieto dve slučky stretnú.

But Gilding is actually an eco-optimist. As the impact of the imminent Great Disruption hits us, he says, “our response will be proportionally dramatic, mobilizing as we do in war. We will change at a scale and speed we can barely imagine today, completely transforming our economy, including our energy and transport industries, in just a few short decades.”
Ale Gliding je v skutočnosti eko-optimista. Ako nás vplyv bezprostredne blížiaceho sa Veľkého zlomu zasahuje, hovorí, "naša odpoveď bude pomerne dramatická - mobilizácia akú robíme vo vojne. Zmeniť rozsah a rýchlosť si môžeme dnes len ťažko predstaviť. Celkovú transformáciu našej ekonomiky, vrátane nášho odvetvia energetiky a dopravy, len za niekoľko desiatok rokov. "

We will realize, he predicts, that the consumer-driven growth model is broken and we have to move to a more happiness-driven growth model, based on people working less and owning less. “How many people,” Gilding asks, “lie on their death bed and say, ‘I wish I had worked harder or built more shareholder value,’ and how many say, ‘I wish I had gone to more ballgames, read more books to my kids, taken more walks?’ To do that, you need a growth model based on giving people more time to enjoy life, but with less stuff.”
Uvedomíme si, predpovedá, že spotrebiteľsky-riadený model rastu je rozbitý a musíme sa presunúť na viac šťastnejšie riadený model rastu, založený na ľuďoch pracujúcich menej a vlastniacich menej. "Koľko ľudí," pýta sa Gilding: "leží na smrteľnej posteli a hovorí: 'Kiež by som viac pracoval alebo produkoval viac hodnoty pre akcionárov,' a koľkí si hovoria, 'keby som hral viac loptové hry, čítal viac kníh mojim deťom, viac sa prechádzal? ' Urobiť to si však vyžaduje model rastu založený na poskytnutí väčšieho množstva času ľuďom užívať si život, ale s menším množstvom vecí. "

Sounds utopian? Gilding insists he is a realist.
Znie to ako utópia? Gilding trvá na tom, že je realista.

“We are heading for a crisis-driven choice,” he says. “We either allow collapse to overtake us or develop a new sustainable economic model. We will choose the latter. We may be slow, but we’re not stupid.”
"Mierime na krízou riadený výber," hovorí. "Buď povolíme kolaps, ktorý nás predbehne alebo vyvinieme nový, udržateľný hospodársky model. Vyberieme si to druhé. Môžeme byť pomalí, ale nie sme hlúpi. "

Obchodná korešpondencia

Obchodná korešpondencia - ako písať CV a inú korešpondenciu

V tomto dokumente nájdete zhrnutie zásad písania obchodnej korešpondenice v anglickom jazyku, užitočnú frazeológiu, písanie žiadosti o zamestnanie až po príklad ako pripraviť štrukturovaný životopis a životopis písaný výpravnou formou.
Obchodnú korešpondeciu si môžete zdarma stiahnuť po kliknutí na: Download Now

Tipy ako sa učiť angličtinu

101 Spôsobov ako sa naučiť po anglicky


Nájdete tu prvých 10 (z celkového počtu 101, bez konkrétneho poradia) tipov, ako sa zlepšiť v angličtine:


 1. Nebojte sa robiť chyby. Dôverujte si. Ľudia môžu opraviť vaše chyby len vtedy, keď počujú, že ich robíte.
 2. Obklopte sa angličtinou. Vložte sa do prostredia, kde všetko bude po anglicky, tam, kde sa môžete učiť pasívne. Najlepší spôsob učiť sa jazyk je rozprávať ním.
 3. Skúšajte každý deň. Urobte si študijný plán. Rozhodnite sa, koľko času týždenne sa chystáte stráviť štúdiom a držte sa toho.
 4. Povedzte svojej rodine a priateľom o vašom študijnom pláne. Požiadajte ich, aby vás tlačili do štúdia a zároveň nerušili pri ňom. Vytvorte si rutinu.
 5. Praktizujte 4 základné zručnosti: čítane, písanie, hovorenie a počúvanie. Všetky musia pracovať pre vaše zlepšenie.
 6. Maj pri sebe zápisník s novými slovíčkami, ktoré sa učíš. Použi ich vo vetách a pokús sa povedať ich aspoň tri-krát keď hovoríš.
 7. Memorovanie zoznamov je jedným z najčastejších spôsobov učenia sa slovíčok na test. Je to však dobré len na ich precvičenie na krátky čas, pretože si často neudržíte informáciu, pre ktorú ste sa učili na test.
 8. Použite svoje telesné hodiny. Ak nie ste ranné vtáča, učte sa večer.
 9. Ľahšie si zapamätáte slovíčka, ak sa pokúsite zapamätať napríklad vetu, v ktorej bolo slovíčko použité, ako len memorovať slovíčka na zozname.
 10. Naplánujte si test. Zistíte, že pracujete usilovnejšie, keď potrebujete študovať pre niečo konkrétne.

Pozrite si animované video, kde nájdete týchto desať tipov nahovorených po anglicky: 1. Don’t be afraid to make mistakes. Be confident. People can only correct your mistakes when they hear you make them.
 2. Surround yourself in English. Put yourself in an all English speaking environment where you can learn passively. The best way to learn is through speaking.
 3. Practise every day. Make yourself a study plan. Decide how much time a week you are going to spend studying and stick to it. Establish a routine.
 4. Tell your family and friends about your study plan. Get them to push you to study and also don’t let them interrupt you.
 5. Practise the 4 core skills: reading, writing, speaking and listening. They all need to be worked on for you to improve.
 6. Keep a notebook of new words you learn. Use them in sentences and try to say them at least 3 times when you speak.
 7.  Memorisation of lists is one of the most common ways of learning vocabulary for a test. It's only a good exercise for short term studying because you often do not retain the information that you have learned for a test.
 8. Use your body clock. If you’re not a morning person, study in the afternoon.
 9. You will find words easier to remember if you try to remember an example sentence using that word rather the word on its own.
 10. Plan to take a test. You’ll find that you work harder when you need to study for something.

Applying for a job

 • Start your application by saying why you are writing, what job you are applying for and how you heard about it. It enables them to judge how effective they have been at advertising the post through various forms of media.
 • Next, provide soem concise information about yourself - ideally, those strengths that are most closely associated with this job, company and industry. Don't forget that being too modest is not going to help zou in today's job market.
 • Encourage the reader to respond to you in the way that  you whant by providing them with your telephone number, a stamped addressed envelope for a reply, or any other way you prefer.
 • Enclose all required documents: curriculum vitae, photo, diploma, etc.
 • Curriculum vitae is the most important part of applying for a job. You can choose from two ways concerning how a CV is written. The first way is to write a narrative CV, the second a structured CV. In both cases you should write all the specific qualities you can bring to this position. All the information must be true. Do not forget to sign and date the CV.
Applying for a job
A friend in England sent me your advertisement which appeared in last Saturday's Daily Standard.
I would like to work in England and gain experience in an accounting office. I have kept the accounts for my father's jewellery business for the last two years, but due to bad health he is selling the business. I can speak and write French, German and English.
I have enclosed my CV and, if required, I could come to England for an interview.
I hope to hear from you soon.
Yours sincerely,
Miss Mirjam Ott

Dear Mr Mayer
I am replaying to your firm's advertisement in Novy Cas (17th of May 2001) for the post as the female personnel manager.
At the present time, I am working as a project coordinator in ABC Ltd. I am responsible for overseeing approximately two big projects each year - including dealing with advertising, choosing the project team, etc. Examples of these are enclosed for your perusal.
I am able to offer you self-initiative, the ability to schedule and priotize tasks and to work with strict deadlines, time flexibility and experience in an international company. I am seeking to develop my potential further and utilize my language abilities.
I would like to meet you to discuss this opening in more detail, as well as my application for it. You can contact me anytime at my address - Viedenska 28, Bratislava, or by telephone at: 00421 2 5557 2232.
I look forward to hearing from you.
Yours sincerely,
Petra Novotná

Comments: A letter of application should be fairly detailed. Start by saying why you are writing, what job you are applying for and how you heard about it. Provide some information about yourself that is most closely associated with this job.
State why you want this job and explain what specific qualities you can bring. The final paragraph should state what you want to happen next, for example, you want to be telephoned for a discussion or invited for an interview.CURRICULUM VITAE


An example of a structured CV


Petra Novotná

Viedenská 28

851 01 Bratislava

Curriculum vitae


Personal details

Name

Date of birth

Nationality

Marital Status

hildren

Mgr. Petra Novotná

18 June 1975

Slovak

Married

Peter Novotný (2002)

Education

1978 - 1986

1986 - 1990

1990 - 1995

Primary school, Tomašikova 2, Bratislava
Secondary school, Kvačalova20, Bratislava
Comenius University in Bratislava, Philosophical Faculty

Exams

30 May 1990

5 June 1995

18 September 1996
1990

GCE - A levels
Final state examination in Psychology
Final state examination in English
Driving test

Work experience

1 September 1995 - 31 March 1998

1 April 1998 - current

Personnel manager in Alas Slovakia Ltd., Bratislava

Project coordinator in Retema Ltd., Bratislava

Skills

English language - fluent

German language - passive

Russian language - passive

Interests

Reading, cykling.
20 April 2011, Bratislava
---------------------------
Signature        
  

      

  

An example letter of narrative CV


Matej Nový

Lipová 13

821 08 Bratislava

Curriculum vitae


I was born on 11th of February 1968 in Vsetin. In 1994 I got married to Marketa (born Veselá). We have two children - our son Jakub (born 2001) and our daughter Karolína (born 1999)
I went to primary school in Bratislava from 1974 to 1983. I went to a technical college after that time and graduated in May 1987.
After graduation I started to work as a designer to BAS Inc. in Bratislava. During this time I obtained a driving license.
From October 1, 1988 to September 30, 1990 I completed military service. During this time I drove a lorry.
After doing military service I returned to my previous job where I have been up till now.
Now I am applying for a job that corresponds with my qualification. To get a job in the city where I live would mean saving a lot of time that I want to devote to my field of study.
I speak English fluently
2 February 1991, Bratislava
------------------------------
Signature