streda 30. júla 2014

Zásady anglickej korešpondencie - Adresa

CELKOVÁ ÚPRAVA

Bloková úprava (zarovnaný ľavý okraj riadkov) je typická zvlášť pre obchodné a úradné listy. Sprevádza ju tzv. otvorená interpunkcia (open punctuation), v adrese, dátume, oslovení, veci, pozdrave a prílohe sa nepíšu interpunkčné znamienka (Mr P J James, NO 85, pm, Prof).
Odrážanie odstavcov od ľavej zvislice sa používa menej často, nájdeme ju skôr v priateľských listoch. V takýchto listoch sa tektiež vyskytuje plná interpunkcia (full punctuation), interpunkčné znamienka sa kladú dokonca i na koniec riadku v adrese (Mr. P. J. James, No. 85, p.m., Prof.)

 

ADRESA

Ak je náš list adresovaný fyzickej osobe, použijeme pred menom skratku:
 • Mr (pán)
 • Mrs (pani)
 • Miss (slečna) alebo
 • Ms (pani alebo slečna), skratka, ktorej sa dáva v poslednej dobe prednosť, napriek faktu, že z nej nevyplýva, rovnako ako zo skratky Mr pre mužov, či ide o ženu vydatú alebo slobodnú. To využijeme v prípade, že píšeme žene, u ktorej nám jej rodinný stav nie je známy.
 • Messrs (firma), používa sa u firiem, ktoré majú vo svojom názve najmenej dve priezviská alebo jedno priezvisko a dodatok and Co.
 • Bros (Brothers), bratia
 • Ltd (Limited), spol. s obmedzeným ručením členov
 • Inc (Incorporated), zapísaná ako a.s.


Prepravné údaje:

 • Registered (doporučene)
 • Airmail (letecky)
 • Urgent (naliehavo)
 • Personal (osobné)


Ak je list adresovaný určitému pracovníkovi, uvedieme pod adresu:

 • Attention Mr J Black, alebo
 • Attn Mr J Black, alebo
 • For the attention of Mr J Black


Ak je list určený do vlastných rúk, napíšeme pod adresu:

 • Private and Confidental


Listy pre inštitúcie, kde nepoznáme príslušnú osobu uvedieme tituly:

 • The Secretary, The Manager ...
Pri písaní vlastnej adresy postupujeme od najmenšieho k najväčšiemu, tzn. číslo domu, ulice, mesto, krajina, PSČ. Všetko píšeme zvislo, nevynechávame riadky, nepíšeme bodky ani čiarky. Názov mesta a štátu býva niekedy zvykom písať veľkými písmenami.

The Manager
Blue Line Ltd
51 Main Street
NOTTINGHAM
NG11 9AE
GREAT BRITAIN

Ms Jane Winchester
Blue Line Ltd
51 Main Street
NOTTINGHAM
NG11 9AE


Text bol prevzatý z knihy s názvom Obchodní korespondence v angličtině.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára