piatok 4. marca 2016

BEAUTIFUL vs PRETTY vs HANDSOME


Všetky tri prídavné mená opisujú niečo / niekoho, čo / kto vyzerá dobre. Ako teda rozlíšť, kedy je vhodné použiť ktoré z týchto slov?

1. BEAUTIFUL
- môže sa používať pre ženu (woman), pre muža (man) alebo dievča (girl)
- môže sa používať aj pre oblečenie (blouse, dress, skirt, t-shirt,...)
- môže sa používať pre časti prírody, väčšinou menšie časti (kvet - flower, rastlina - plant,...)

2. PRETTY
- môže sa používať pre dievča (girl), alebo aj niečo malé / niekoho malého (chlapec - boy, domček - little house)
- môže sa používať aj pre oblečenie (blouse, dress, skirt, t-shirt,...)
- môže sa použiť na popis tváre (face - tvár pri ženách/dievčatách)

3. HANDSOME
- môže sa používať pre muža (man)
- môže sa použiť na popis tváre (features - tvár pri mužoch)
- môže sa použiť na popis väčšieho obnosu peňazí (zisk - profit, plat - salary,...)

Zopár príkladov:

a beautiful dress
beautiful flowers
beautiful scenery

a pretty face
a pretty picture
a pretty dress

handsome features
a handsome profit

Tento článok je len malý náhľad na lepšie pochopenie týchto slov. Ako to už pri učení jazykov býva najľahšie sa rozdiel medzi nimi naučíte z praxe, pri čítaní kníh, pozeraní filmov a seriálov, či konverzácii.
zdroj: http://www.phrasemix.com/answers/whats-the-difference-between-beautiful-pretty-gorgeous-and-h
utorok 9. februára 2016

FOR vs SINCE


Predložky FOR a SINCE sa najčastejšie používajú s predprítomným časom (I have lived..., She has done...). Predložku FOR však môžeme použiť aj v iných časoch, napríklad v minulom jednoduchom čase, keď sa niečo už skončilo, alebo aj v prítomnom jednoduchom, keď sa niečo pravidelne deje. 

FOR: používa sa, keď chceme povedať, ako dlho niečo trvalo.

napr. I have lived here for 2 months. (Žijem tu 2 mesiace.)
         She has been here for 3 days. (Je tu 3 dni.)
         We are always at work for 8 hours. (V práci sme vždy 8 hodín.)
         They stayed at the hotel for a week, they are at home now. (Bývali v hoteli jeden týždeň, teraz sú doma.)

Ako môžete vidieť pri slovenských prekladoch viet, v slovenčine nepoužívame žiadnu spojku, takže slovo "for" sa v tomto prípade neprekladá.

SINCE: používa sa, keď chceme povedať, od kedy je daná udalosť pravdou (skutočnosťou).

napr. I have lived here since November. (Bývam tu od novembra.)
          She has known me since we were kids. (Pozná ma, od kedy sme boli deti - od destva.)

Precvičte si FOR vs SINCE v nasledujúcom cvičení:
https://www.classmarker.com/online-test/start/?quiz=xkd56541f6579122

utorok 19. januára 2016

Činný vs Trpný rod

1. Činný rod - používa sa, keď podmet vety vykonáva danú činnosť
napr. I make a cake. (Robím koláč)

2. Trpný rod - používa sa, keď podmet vety nevykonáva činnosť, ale daná činnosť je "vykonávaná" podmetu.
napr. A cake is made. (Koláč je robený)

Tvorí sa pomocou slovesa "TO BE", ktoré je potrebné dať do správneho času (A cake is being.., A cake will be..., A cake was...) a TRPNÉHO PRÍČASTIA hlavného slovesa vety (Past Participle - done, gone, built, delivered...).

Na obrázku sú uvedené príklady ďalších časov a modálnych slovies.


Kedy sa trpný rod používa?

Všeobecne sa trpný rod používa. keď chceme upriamiť pozornosť na osobu alebo predmet ovplyvnený akciou. Ide najmä o týchto 5 prípadov:

1. keď nevieme, kto vykonáva danú činnosť
napr. This poem was written 200 years ago, but the author is uknown.

2. keď nie je podstatné, kto vykonáva danú činnosť.
napr. Many new buildings will be built in this area.

3. keď nechcete prezradiť, kto vykonáva danú činnosť.
napr. The window was broken.

4. keď hovoríte všeobecný fakt.
napr. Rules are made to be broken.

5. vo vedeckých článkoch a správach z vedeckých výskumov.
napr. The sodium hydroxide was dissolved in water.

_________

piatok 18. decembra 2015

Problematické slová: EVENTUALLY vs EVENTUÁLNE
Aj napriek tomu, že anglické slovo "eventually" vyzerá ako slovenský ekvivalent slova "eventuálne", nie je to tak.

Poďme sa pozrieť do slovníkových definícií.

1. EVENTUALLY  /ɪˈvɛntʃuəli/
- adverb (príslovka)
- in the end, especially after a long delay, dispute or series of problems
- at some later time: in the end
- e.g. Eventually, after midnight, I arrived at the hotel.
You will eventually pass the exam.
- preklad - nakoniec, konečne


2. EVENTUÁLNE
- príslovka
- prípadne, možno
- napr. Stavbu ukončia v októbri, eventuálne v novembri.
- preklad: alternatively, possibly

piatok 11. decembra 2015

EVENT vs. ACTIVITY vs. ACTION

...alebo prečo nie je správne povedať: "Our company organised a very nice social action for all our employees."Slovo "event" môžeme preložiť ako podujatie, udalosť, disciplína, jav. Používa sa pre:

- veci / záležitosti, ktoré sa dejú alebo odohrávajú (často ide o dôležité veci), napríklad politické udalosti, udalosti zo sveta.
- organizované alebo naplánované spoločenské podujatia
-  športové disciplíny.

Slovo "activity" môžeme preložiť ako aktivita aleo činnosť. Používa sa pre:

- stav, kedy je niekto alebo niečo aktívne
- niečo, čo človek alebo skupina robí alebo urobila, napr. aktivity občianskeho združenia.

Slovo "action" môžeme preložiť ako akcia (čin), počínanie (konanie), opatrenie. Používa sa:

- pre proces robenia niečoho, zväčša za účelom dosiahnutia nejakého cieľa
- ako príkaz režiséra na začatie natáčania.

Príklady vo vetách:
We were  talking about political events of 1980s at school.
Our company organised a very nice social event for all our employees.
There are 10 events in a decathlon.
Their main activity is to help poor children.
All the activity and not enough sleep made her very tired.
This problem asks for immediate action on the highest level.

pozn. Všetky tri slová majú ešte ďalšie významy, my sme sa zamerali len na tie najpoužívanejšie v bežnom jazyku. V prípade záujmu si môžete v slovníku pozrieť ďalšie významy:
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/event
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/activity
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/action